nlenfrde

Grievend gedrag, door jouw ex, maar zeer ook door professionals, waar jij, noodgedwongen en vaak opgelegd, mee te maken krijgt, kan consequenties hebben!

Alleen, jij moet dus wel weten wat dan grievend gedrag is en wat je er dus mee kunt doen.


En het fijne is, dit hoeft jou, behalve tijd, niets te kosten.

Als jij tenminste kunt aantonen dat het gedrag van die ene advocaat, die rechter, die professional en, vooral, jouw ex, grievend is, kan jij door, daar waar maar mogelijk is, het gedrag ter discussie stellen.


Of het nou bij de Orde van Advocaten is, bij de diverse overkoepelde organisaties zoals het NIP, SKJ, of de president van de rechtbank, jij hebt een punt en dat vinden ze heel lastig!

Besef dat natuurlijk nergens die rode loper voor jou uit ligt. Dat in alle gevallen de slager het eigen vee keurt. Maar feiten spreken voor zich en niemand, helemaal niemand, vindt het leuk om zich te moeten verantwoorden. Te kijk te staan. Beoordeeld te worden door een tucht, of, klachten commissie.
En al wordt jouw klacht ongegrond verklaard, jij hebt jouw verhaal kunnen doen. Rehabilitatie. Een organisatie weer bewust kunnen maken. Degene die jij grievend gedrag verwijt, in het bijzonder.

Afgezien van jouw kostbare tijd, kost het de aangeklaagde heel wat meer…..Daar intern er echt wel nagesproken gaat worden. Zeker als er maar genoeg klachten binnen komen.

Maar de grootste troef die je wel hebt, is jouw ex ter verantwoording te roepen!
En al wordt jouw ex van alle kanten gefaciliteerd door juist diegenen die jouw kind en jou tegen jouw ex zouden moeten beschermen, grievend gedrag kan wel degelijk zware consequenties hebben voor jouw ex!
Blijkbaar heb jij bij het vaststellen van partner alimentatie in 1 keer wel de opinie mee ; aangetoond grievend gedrag door jouw ex, zorgt voor een substantieel vermindering tot zelfs kwijtschelding van de partneralimentatie!

Wat is grievend gedrag? Grievend gedrag, of wangedrag, is een subjectieve niet-financiële factor die de vaststelling van partneralimentatie door de rechter kan beïnvloeden. Bij de toekenning van partneralimentatie laat de rechter zich leiden door de wettelijke maatstaven, maar ook door de redelijkheid en billijkheid.

Grondslag voor de onderhoudsverplichting is de lotsverbondenheid die door het huwelijk is ontstaan en ook na de beëindiging van het huwelijk doorwerkt.
Bij het vaststellen van partneralimentatie moet niet alleen rekening worden gehouden met financiële factoren, maar kan de rechter ook rekening houden met factoren van niet-financiële aard. Dit vloeit voort uit de bevoegdheid van de rechter om wel of geen partneralimentatie vast te stellen, dus uit art. 1:157 BW. De niet-financiële factoren kunnen van objectieve aard zijn of van subjectieve aard. Onder de subjectieve factoren vallen gedragingen van de alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot. 

De gedragingen van jouw ex moeten van een zodanige aard zijn dat van een gewezen echtgenoot in redelijkheid niet of niet ten volle kan worden gevergd aan het levensonderhoud van de ander bij te dragen. Daarbij is doorslaggevend de uitwerking die de betrokken gedraging van de alimentatiegerechtigde op de alimentatieplichtige heeft

Niet iedere vorm van wangedrag dan wel grievend gedrag is daarom aanleiding

Alleen wangedrag dat zich voordoet na ontbinding van het huwelijk kan een rol spelen bij de vraag of de één ten opzichte van de ander nog gehouden is om bij te dragen in de kosten van diens levensonderhoud.
Dus even geduld; de echtscheiding moet ingeschreven staan in de registers van de Burgerlijke Stand. Dan pas reclameren; dus weer naar die rechter toe!

Niet alleen bij poging tot moord en doodslag, maar ook bij misdragingen die ernstige overlast veroorzaken voor de alimentatieplichtige, de rechter eerder dan voorheen oordeelt dat een einde is gekomen aan de lotsverbondenheid als grondslag voor de alimentatieverplichting. In veel zaken is sprake van meerdere vormen van wangedrag, met name stalking, vernieling en smaad.

Enkele omstandigheden die hebben geleid tot matiging of beëindiging van de alimentatieverplichting:

 • Mishandeling of huiselijk geweld
 • Stalking
 • Smaad of valse aangifte 
 • Vernieling, brandstichting
 • Aanzienlijke schenking van goederen van gemeenschap
 • Ernstige verwaarlozing kinderen, betrekken van kinderen bij strafbare feiten 
 • Man in waan laten dat hij vader is van na of tijdens het huwelijk geboren kind(eren)
 • Frustreren omgangsregeling, onttrekken kinderen aan gezag man 
 • Bewust verzwijgen van WAZ-uitkering in alimentatieprocedures
 • Meerdere vormen van misdragingen

In de volgende zaken werd een verzoek tot matiging of beëindiging van de alimentatie op grond van grievend gedrag afgewezen omdat de gedragingen hetzij onvoldoende vast kwamen te staan hetzij onvoldoende ernstig waren:

 • Mishandeling of huiselijk geweld
 • Stalking
 • Smaad of aangifte
 • Zelfmoordpoging
 • Overspel, relatie nieuwe partner, kind van andere man 
 • Misleiding: uitsluitend huwen voor Nederlandse nationaliteit, betaling verhuizing naar Nederland, financieel gewin 
 • Vervalsen handtekening man voor aangaan van gezamenlijke schulden
 • Leggen van onterecht loonbeslag
 • Samenwonen met man die enkel gehuwd blijft zodat vrouw alimentatie behoudt

Conclusie; zorg dat jij jouw zaak goed kunt onderbouwen, goed kan motiveren wat het grievend gedrag van jouw ex veroorzaakt en waarom jij geen lotsverbondenheid ervaart om jouw ex nog langer financieel te ondersteunen. Niet na alles wat er gebeurd is.

Note; bij kinderalimentatie kan je niet met grievend gedrag aankomen, ook al heeft jouw kind tegen jou verklaard.
Maar, stel dat jouw kind van mening is dat het kind nog niet op eigen benen kan staan en vervolgens met het 21e levensjaar naar de rechter gaat om doorbetaling levensonderhoudsbijdrage vraagt/eist, dan telt het grievend gedrag wel degelijk mee! Immers, geen lotsverbondenheid, zeker niet na alles wat er gebeurd is en het zou zwaar onrechtvaardig zijn als een rechter jou verplicht na de wettelijke leeft tijd van 21 jaar door te moeten betalen, terwijl jij geen contact hebt met dat kind.


Een interessante uitspraak, voor jurisprudentie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2014:2117&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHSHE%3a2014%3a2117+


https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:5326


Als je gaat zoeken op het internet, kom je genoeg zaken tegen waarvan jij kan leren. Opdat jij effectief aan de slag kan.