Menu
nlenfrde

Enkele relevante Europese wetsartikelen/verdragen op een rijtje, plus relevante uitspraken, gewoon in Jip en Janneke taal.

Beste ouders, print dit uit en dien het als processtuk in opdat jij de rechter attendeert op de wet, verdagen, het Europese Hof, ERVM, IRVK! Geef de rechtspraak geen keuze! Wijs hen op de Wet!

Het is van belang eerst het uitgangspunt in deze zaak vast te stellen, het wettelijk kader. Het verzoek van de ouder om met het gezag te worden belast wordt alleen afgewezen, als de rechter oordeelt dat het belang van de kinderen zich daartegen verzet.

De wet gaat er vanuit – en dat is ook de maatschappelijke opvatting – dat iedere ouder in beginsel geschikt is voor het ouderschap en het gezag over zijn of haar kinderen heeft of kan krijgen.

Er zijn – gezien vanuit pedagogische optiek – zeer goede ouders, er zijn redelijke ouders en er zijn matige ouders.

Allemaal zijn zij liefhebbende ouders en krijgen zij het gezag en zijn zij belast met de verzorging en opvoeding van hun kinderen en veelal – ook bij de matige ouders – zonder enige betrokkenheid van jeugdbescherming.

Elders leidt erkenning van een kind ook automatisch van rechtswege tot gezag. In Nederland is dat nog niet zo, maar er is een maatschappelijke roep om dat wel te regelen en er is een wetsvoorstel aanhangig.

Wat geldt voor alle ouders in Nederland: geen examen te doen bij de Raad, bij de GI of bij de rechtbank om aan te tonen dat een ouder het wel kan. Het is omgekeerd: alleen als met kracht van de nodige argumenten kan worden betoogd dat een ouder het – kort gezegd – niet kan, is er reden om die ouder in afwijking van het uitgangspunt niet met het gezag en de verzorging en opvoeding te belasten.

Niet alleen van de rechtbank, maar ook van de Raad en de jeugdbescherming mag worden verwacht dat zij dit wettelijke uitgangspunt onderschrijven en hanteren.

Het is waanzin dat ouders vervolgens maar psychologisch onderzoek in moeten om haar/zijn geschiktheid aan te tonen. Het kan niet zo zijn dat de Nederlandse rechtspraak systematisch dit soort gedrag van de GI beloont, en de jeugdzorg in zekere zin ‘helpt’ de wetten en verdragen te schenden

Dit soort mensenrechten schendingen zou de rechter juist moeten (willen) uitbannen.

 • De Code van Neurenberg. Met name punt 2 en 3 uiteraard Maar kijk ook naar 4 (geen mentaal of fysiek leed) of 5 (tot tot gevolg!) en, ach, die gehele code, lees het door, want dit rekent af met alle experimentjes/pilots/trajecten/inzet handelingsonbekwame keten, onprofessionaliteit!
 • Artikel 6 EVRM; recht op een eerlijk proces !
  • Dus hoor/wederhoor
  • Dus vooraf geen onderonsjes met instanties en/of andere notabelen
  • BEWEZEN feiten en anders wetenschappelijk gevalideerde (kind-vriendelijke) onderzoeksmethodes
  • Dus niet klakkeloos achter de instanties aanlopen en dus op basis van vermoedens/meningen/opinies/framing/ overdracht de levens van ouders en kinderen overhoop halen.
 • Artikel 8 ERVM: Het recht van een kind en de ouders op familieleven.
  • Met andere woorden, mits geen BEWEZEN gevaar voor het kind, hoort de rechter de wet toe te passen en dat is dus ten alle tijden de familiale banden te respecteren.
  • Wil de rechter daar een uitzondering op maken, dan zal het bestaan van een rechtvaardigingsgrond voor die inbreuk aangetoond moeten worden.
  • Een ouder gelijkwaardige toegang tot het kind te ontzeggen na een scheiding, of, nog erger, een kind Uit Huis Plaatsen (UHP) zonder juiste anamnese en diagnose, door capabele professionals (die zijn er ook), is een grove schending van art 8 ERVM.
  • Kinderen horen in principe dus gewoon thuis bij hun ouders te wonen en opgroeien
  • In principe moet voorrang worden gegeven aan het ondersteunen van de opvoedcapaciteiten van de ouders
  • Voor elke ouder geldt wat geldt wat ‘normaal’ is voor alle ouders in Nederland: hij/zij hoeft geen examen te doen bij de Raad, bij de GI of bij de rechtbank om aan te tonen dat hij/zij het wel kan. Het is omgekeerd: alleen als met kracht van de nodige argumenten kan worden betoogd dat deze ouder het – kort gezegd – niet kan, is er reden om hem/haar in afwijking van het uitgangspunt niet met het gezag en de verzorging en opvoeding te belasten.
  • zware ingrijpende maatregel als UHP en/of gezagsbeeindiging moeten niet alleen goed gemotiveerd zijn, het moet duidelijk zijn wat de GI , de RvdK , of wie dan ook ,dan precies gaan doen om het kind te helpen gedurende die periode en hoe de problemen dan zullen zijn opgelost.
  • Een beschikking behoort te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de wet en uit artikel 8 EVRM. Dit moet in de motivering van uw beschikking tot uitdrukking komen. De standaard tekst ‘de rechter vindt dat de bedreiging er nog is’, of woorden van die strekking, voldoen niet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. 
 • Kinderrechtenverdrag IVRK artikel 24: Recht op juiste anamnese en vervolgens diagnose, voordat er tot handelen wordt overgegaan
  • Voor jeugdigen: 
   "Als je ziek bent of je hebt iets meegemaakt waardoor een kind in de war is, heeft het kind recht op echte hulp. Ouders of verzorgers moeten ervoor zorgen dat het kind die hulp krijgt, ook al bemoeit 'jeugdzorg' zich ermee. En de overheid moet ervoor zorgen dat er genoeg goede dokters en capabele professionals het kind daarbij te helpen. Ook moeten er genoeg goede plekken zijn waar je geholpen kan worden, zoals ziekenhuizen, of therapeut aan huis. Maar er moet ook genoeg worden gedaan om te voorkomen dat het kind ,ook psychisch, ziek wordt. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Daarom moet er genoeg informatie zijn over gezond leven en opgroeien en moet het kind adequaat worden opgevangen en behandeld, mocht dat nodig zijn.
  • Voor volwassenen:
   Lid 1.  De Staten die partij zijn, ook Nederland, erkennen het recht van het kind op het genot van de gróótst mogelijke mate van - ook psychische - gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het herstel van de gezondheid. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn of haar recht op tóégang tot deze - diagnostisch/therapeutische - voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden (waar de 'jeugdzorg' dit vaak negeert) 
 • Artikel 7 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof.
  • Dit artikel behandelt de misdaad tegen de mensheid. In het bijzonder onder artikel 7 sub d, e, h, i en k.

Artikel 1:262 BW ! Dat Gecertificeerde Instellingen deze bepaling in zijn geheel, dus lid 1, 2 en 3, naleven. Op dit moment gebeurt dat helemaal niet. Zo ook artikel 21 Rv en artikel 3.3 Jeugdwet, horen instanties te motiveren het juiste te doen en zich aan de wet (waarheidsvinding) te houden

Menig jeugdprofessional hanteert een ware onthechtingsstrategie. Dit is ouderverstoting en dat is in strijd met artikel 1:262 BW, en in het bijzonder met artikel 1:262 lid 3 BW.

UHP of het uitbannen van 1 ouder?!:

Van een crisissituatie is sprake als de situatie (levens)bedreigend is voor de jeugdige of voor een of meerdere gezinsleden zijnde:

 • direct gevaar voor het kind
 • verwaarlozing (ernstig)
 • ernstig fysiek geweld
 • seksueel misbruik
 • zelfdoding
 • psychose

Peter Dijkshoorn, bestuurder GGZ nederland en kinder- en jeugdpsychiater, UHP is een “catastrofe” https://www.ggznederland.nl/actueel/uithuisplaatsing-kind-als-catastrofe.

Jurisprudentie waar niet 1 rechter langs kan:

 • Het arrest van het Europese Hof Strand Lobben and Others v Norway. Sinds 10 september 2019 is door het EHRM (ECHR 306-2019, zie https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22lobben%22],%22itemid%22: [%22001-195909%22]}) vastgesteld dat het scheiden van ouders en kinderen door toedoen van instanties, per definitie te beschouwen is als kindermishandeling.
 • De uitspraak van de Hoge Raad d.d. 20 december 2019, het Ugenda arrest (nummer 19/00135) Bescherming van mensenrechten op grond van het EVRM (ECLI:NL:HR:2019:2006). 

Met betrekking tot Uit Huis Plaatsingen:

Dit hoort iedereen te weten! Inclusief een concept pleitnota, die getest is, aan geschaafd door juristen en ervaringsdeskundigen.

Vul die pleitnota aan met jouw situatie. Met betrekking tot het voorlezen; Dat is jouw grondwettelijk recht! 10 minuten. Doe dat liefst bij aanvang zitting.

Heb de pleitnota in 5-voud bij je en deel die uit. Dat bespaart jou het opnoemen van al die arresten, maar het is dus nu wel ingediend en bekend…


Handleiding pleitnota en inlegvel

De wijze van hanteren van het inlegvel zoals die het beste lijkt:

 1. Bij voorkeur verwerkt de advocaat deze pleitnota in het verweerschrift, indien zelf verweer wordt gevoerd dient belanghebbende het inlegvel voorzien van het opschrift "verweerschrift" zelf in. Indienen per fax heeft sterk de voorkeur omdat dan de ontvangst altijd bewezen kan worden.
 2. Indien niet als verweerschrift gebruikt, kan het als pleitnota, bij voorkeur weer door de advocaat. De belanghebbende mag ook zelf ter zitting het woord voeren, in dat geval het woord vragen, zeggen dat je schriftelijke aantekeningen hebt van wat je wilt zeggen en dat dat wel handig is voor de griffier. Afschrift dan voor wederpartij, rechter en griffier. Of de rechtbank nu een kopie in ontvangst neemt of niet, vervolgens het inlegvel integraal voorlezen.
 3. Voorlezen mag niet langer dan 10 minuten duren, dus geef kopieen vooraf aan de rechters, griffie, tegenpartij, opdat je niet zaaknummers etc voor voor te lezen.
 4. Indien het inlegvel ter zitting werd voorgelezen maar niet door rechter in ontvangst werd genomen of achteraf sterk de indruk ontstaat dat het niet in procesdossier zit kan het, bij voorkeur per fax, worden nagezonden als de "tekst die belanghebbende ter zitting uitsprak". met verzoek deze in procesdossier te voegen.
 5.  Indien voorlezen wordt onderbroken of de rechter anderszins duidelijk maakt niets met inlegvel en gezegde ter zitting te zullen doen is dat grond voor wraking. Doe dat dan direct ter zitting, mondeling. Grond is dat de rechter vooringenomenheid suggereert door de belanghebbende te belemmeren in het voeren van verweer.
 6. Heb je een advocaat en mag je dus processtukken indienen, dien dan “Enkele grondrechten op een rijtje” in; wijs de rechters fijntjes op de wet!