nlenfrde

Wat jij, als burger ook moet weten over de familierechters. En dan maar meteen beseffen dat rechters ook gewoon mensen zijn, die een bepaalde opleiding hebben ‘genoten’, die verre van toereikend is voor hetgeen waar ze voor staan, het instituut De Rechtspraak. Nou ja, waar achter ze zich verbergen. Weet met wie jij te maken krijgt. Open de links, of lees de kernwoorden die wij er voor jullie onder hebben gezet.


Hoe worden familierechters geselecteerd?

Rechter of raadsheer worden - werkenbijderechtspraak.nl 
https://www.werkenbijderechtspraak.nl/rechter-of-raadsheer-worden/

De Rechtspraak is meerdere malen per jaar op zoek naar maatschappelijk betrokken...
Werk mee aan een rechtvaardige samenleving, word rechter... 
Van hun opleiding, waarvan minstens twee jaar buiten de rechterlijke organisatie, die de ...

Hoe word je rechter? - Raad voor de Rechtspraak - Recht voor jou 
https://www.rechtvoorjou.nl/home/werken-bij-de-rechtbank/hoe-word-je-rechter-

Iedereen die rechter wil worden, moet eerst Nederlands recht studeren aan een universiteit. Daarna kan je het beste eerst een ander beroep kiezen waarin je... 

Is een sollicitatie procedure? Een selectie commissie?

LSR - Werken bij de Rechtspraak - https://www.werkenbijderechtspraak.nl/de-organisatie/lsr/

De Landelijke selectiecommissie rechters (LSR) is een breed samengestelde commissie die – naast leden afkomstig vanuit de zittende magistratuur - is …

Nu weet Herken Ouderverstoting niet of die LSR of link naar de rechtspraak up to date is, daar Mr Koek vertrokken is naar Den Haag. Wellicht is ze nog wel voorzitter?

Selectieprocedure Rechter in opleiding (beperkte werkervaring ...https://www.werkenbijderechtspraak.nl/.../18.0024-RVR-Selectieprocedure_beperkt_3... Wil je meer weten over de selectieprocedure? Secretariaat van de Landelijke selectiecommissie rechters. Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak. Contact - Werken bij de Rechtspraak https://www.werkenbijderechtspraak.nl/contact/ 

Heb je vragen over de werving- en selectieprocedure van rechters? Neem dan contact op met het secretariaat van de Landelijke selectiecommissie rechtersRegeling Landelijke selectiecommissie rechters (LSR) 2017 - Officiële ...https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62779.html

6 nov. 2017 - Regeling Landelijke selectiecommissie rechters (LSR) 2017. De Raad voor de rechtspraak,. Gelet op artikel 91, eerste lid, onder f, van de Wet ...

Landelijke selectiecommissie rechters zoekt nieuwe leden | TaxLivehttps://www.taxlive.nl › Start › Nieuws 

30 april 2014 De Landelijke selectiecommissie rechters (LSR), die toekomstige rechters en raadsheren beoordeelt op hun geschiktheid, zoekt nieuwe leden. De commissie ...

Naast een academisch denkniveau, ruime werkervaring en goede communicatieve vaardigheden moeten de kandidaten onder meer blijk geven van kijk op rechtspraak, ervaring of affiniteit met selectie en een sterk gevoel voor integriteit. (6 moeten buiten de Rechtspraak werken, op papier ziet het er allemaal zo mooi uit).

Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per ...https://www.mr-online.nl/rechter-in-opleiding-met-ruime-juridische-werkervaring-36-... 20 apr. 2018 -Bijvoorbeeld een advertentie:

Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week) ... De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de …

Nu is er genoeg commentaar op deze gang van zaken en in de ogen van Herken Ouderverstoting terecht: Transparant is het weer niet, voor wie wil is onderstaande blog erg interessant.

NJB: Hans Hofhuis - De selectie voor rechters geanalyseerd. Waarom ...https://www.njb.nl/blog/de-selectie-voor-rechters-geanalyseerd.28769.lynkx 24 mei 2018 - De selectieprocedure bij de Landelijke selectiecommissie rechters (LSR) vertoont gebreken. De kans is reëel dat de Rechtspraak daardoor …

Apart dat Mr Koek, destijds president van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, en dus voorzitter LSR, bij haar afscheid, overplaatsing naar Den Haag zelf ook onderkent in het interview met de Telegraaf dat het wel wat transparanter kan. (9 juni 2018)

 

https://annemarievanmackelenbergh.wordpress.com/2017/09/05/notulen-gesprek-met-mr-koek-rechtbank-breda-en-mijn-dringend-advies-aan-ouders-die-in-scheiding-zijn/?fbclid=IwAR2kJawreSV2NoyL2tpC9aubjRW_wm7nd4ra5T5diOItvhkAOP69oOIzHLs

Dus als je wordt aangenomen volg je bij de SSR (Studiecentrum Rechtspleging) de RIO opleiding. Rio-opleiding – SSR https://ssr.nl/rio-opleiding/. De Rio's (rechters en raadsheren in opleiding) zijn tijdens de opleiding ... de Rio-opleiding wordt gedaan door de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR).

Deze opleiding kun je vergelijken met ‘werkend leren’ één dag in de week naar school met een examen tot slot.

In het verleden is er door Pieter Fleury zelfs een documentaire over gemaakt: https://ssr.nl/2011/raio-documentaire-het-oordeel/

In principe wordt een rechter dus aangesteld voor een periode van drie jaar. In de ogen van Herken Ouderverstoting is dit veel te kort. Heb je, als rechter, het eindelijk een beetje door, en bedenk je dat je toch wel erg vaak dezelfde argumenten tegen komt, dan neem je weer een ander rechtsgebied. Kapitaal vernietiging. Herken Ouderverstoting pleit voor een langere periode, een periode van minimaal vijf jaar. Daarbij komt dat Herken Ouderverstoting dus vraagtekens zet bij de studie tot familierechter. Op vragen wat er dan zo al onderwezen wordt, blijft het stil….

Opleidingen rechtsprekende macht onder de loep genomen - 08.12.2016 [Universiteit Leiden] - Bron: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/12/opleidingen-rechtsprekende-macht-onder-de-loep-genomen 

Opleiding rechters moet beter - mr online, 13.06.2017 [Rappa-Velt] 

- Bron: https://www.mr-online.nl/opleiding-rechters-moet-beter/

Bijscholing… Is die er? Is dat verplicht? 

Een heel heikel punt: 90 punten in drie jaar. Het was ooit 30 punten in één jaar. Maar helemaal zelf in te richten. Door niemand opgelegd wat je wel of niet ‘moet’ volgen. Een soepzooitje van de eerste orde. Ook dit is bekend bij de rechters, de rechtspraak, bij ieder die dit zich zou moeten aantrekken: de nauwelijks geborgde manier waarop die scholingsverplichting en m.b.t. wat dan precies- in elkaar steekt.

Organisatie van kennis binnen de Rechtspraak: kennis is wat wij delen

Het hoofdartikel van deze rechtstreeks gaat over kennis. Jasper van den Beld en Yinka Tempelman zijn de afgelopen twee jaar verbonden aan het programma Organisatie van kennis als respectievelijk programmaleider en -adviseur. Dit programma moet leiden tot een professionele en gestructureerde kennisorganisatie waarbij de juridische professional centraal staat. Wat is er eerder gedaan aan kennismanagement binnen de Rechtspraak? Wat zijn de huidige ambities en hoe kunnen die in praktijk worden gebracht? Wat zijn leidende principes en randvoorwaarden voor succes? Na beantwoording van die vragen komen de auteurs met een overzicht van activiteiten die ze de komende tijd gaan doen om stapje voor stapje de mensen in beweging te krijgen. Alles volgens het leidende principe: 'Iedereen draagt bij op basis van talent, kennis en kunde en iedereen heeft er voordeel van.' In de uiteenlopende reacties wordt het hoofdartikel kritisch bekeken, deels vanuit het meer academische juridische kennismanagement, deels vanuit de praktijk. Mart van de Kerkhof, kennismanager bij advocatenkantoor Allen & Overy en lid van de externe klankbordgroep van het programma, is enthousiast over de inzet maar heeft vragen bij de uitvoerbaarheid. Sandra Taal, die promoveerde op een internationaal kwantitatief onderzoek naar het kennisuitwisselingsgedrag van (bestuurs)rechters, wijst op de noodzakelijke cultuuromslag.  Hoogleraar juridisch kennismanagement Tom van Engers gaat in zijn bijdrage in op samenwerking met andere organisaties van juridische professionals. In de column neemt Pauline Schuyt het op voor de mannen in de rechtspraak. Er blijkt sprake van een ongelijke behandeling van mannen en vrouwen tijdens het strafproces en de tenuitvoerlegging van de straf.

Is er intervisie, zijn er teams waar de rechters onderling zaken bespreken?

Die teams zijn er volop op rechtbank- en Hof-niveau. En landelijk. Bijvoorbeeld: Marion Beckers is voorzitter van het zgn. Landelijk teamoverleg van de LOVF-hoven. Het doel van die overleggen/bijeenkomsten is de coördinatie van beleid. Vanuit die hoedanigheid zat Marion ook in het Expertpanel van de Divorce Challenge. Zie hier haar LinkedIn-profiel

Hoe legt een familierechter verantwoording af en aan wie?

Rechters zijn alleen verantwoording schuldig aan zichzelf. En binnen de eigen rechtbankorganisatie aan hun leidinggevenden etc. Ze worden ‘voor het leven’ benoemd en dat is mede zo om hun onafhankelijkheid van de andere staatsmachten [de wetgevende en de uitvoerende] te benadrukken. De rechtsprekende macht is onderdeel van de trias politica / onze staatsinrichting: elk een eigen zelfstandige staatsmacht. Al moet die rechtsprekende macht, hoewel onafhankelijke staatsmacht, voor de centen wel in overleg met de uitvoerende macht, het Ministerie van JenV. Dus toch een vorm van afhankelijkheid. En van chantage. Dat is ook een openlijk punt van zorg over en weer. 

Wat te doen tegen falende Familierechters?

Er bestaat een keurige route voor een dergelijke klachtbehandeling. Meestal eindigend in het bekende moeras. Valt van alles over te zeggen, kost een sloot energie. Alleen aan beginnen als er 100% en ondubbelzinnig bewijs op schrift is voor misstappen.

Je schrijft gewoon een brief naar het Hoofd van de Rechtbank, de President en houdt het simpel: vraag of hij/zij op de hoogte is van hetgeen deze familierechter aanricht en dat je graag een persoonlijk gesprek wilt om jouw zaak/situatie toe te lichten.

Terugkoppeling zal je niet snel krijgen, maar weet dat die rechter wel op het matje moet komen en als zijn/haar manier van handelen niet oké is geweest, jij er niet zo veel tot niets over zult horen, maar die rechter er genoeg buikpijn/last van krijgt.

Dus als je schrijft, geef dan aan dat je dit doet om een positief verschil wil maken voor andere ouders/kinderen en voor het lerend karakter van dit familierecht team en deze rechter in het bijzonder!

Aanmoedigen tot doorprocederen zal niet worden aangemerkt als een misstap. Al snel kan gezegd worden dat de bewuste rechter 'natuurlijk' bedoelde de justitiabele erop te wijzen dat voor hem de mogelijkheid van appel etc. openstaat. M.a.w.: hij gaf slechts een advies over de mogelijkheden van het systeem. Oftewel: je wordt gefopt waar je bijzit... Mocht een cliënt menen dat een rechter bevooroordeeld / vooringenomen is dan is er de mogelijkheid van wraking. Ook meestal een moeras.


Erg interessant voor wie wil:

Van gegeven naar verdiend gezag. Hoe kan transparantere rechtspraak (blijvend) bijdragen aan legitimiteit?

Deze Rechtstreeks gaat over transparantie in en van rechtspraak, en de gevolgen voor maatschappelijk vertrouwen en gevoelde legitimiteit. Stephan Grimmelikhuijsen deed onderzoek, binnen en via de Rechtspraak, vooral via gesprekken met rechters en raadsheren. Hij laat zien welke vormen transparantie kan aannemen, en hoe die vormen inwerken op vertrouwen.

De reacties op het hoofdartikel zijn van Femke de Vries, Bart Rijs en Paul Dekker. De Vries betoogt dat transparantie als zodanig niet zoveel zegt – het is een specifieke zaak die veel of weinig zegt. Daar moet qua openheid rekening mee gehouden worden, als het gaat om interactie met de samenleving. Rijs gaat in op enkele onderbelichte aspecten, zoals het onderscheid tussen openheid, begrijpelijkheid en bekritiseerbaarheid. Hij benadrukt dat de balans tussen onafhankelijke en bekritiseerbare rechtspraak van groot belang is. Paul Dekker stelt dat het vooral van belang is welke bevolkingsgroep al dan niet vertrouwen heeft, in sommige bevolkingsgroepen zal meer transparantie niet meer vertrouwen genereren.

Jaarplan van de Rechtspraak 2019 


Conclusie:

De rechtspraak blijft graag in zijn eigen comfortzone. Liever roepen dat het een zaak van de lange adem is. Van nog meer onderzoeken en met elkaar maar blijven zoeken naar de juiste definitie, ook om te bepalen wat nou de juiste kennis is. Vandaar dat Herken Ouderverstoting de rechters heeft geholpen met het symposium 25 februari 2019. Dat excuus hebben ze niet meer, zou je zo zeggen.

Maar de rechters blijven roepen dat het stap voor stap aangepakt moet worden om vervolgens nog steeds uitspraken te doen waardoor strepen door levens worden gehaald.

Zo is het onbegrijpelijk dat Marion Beckers, met alle kennis die ze heeft teruggrijpt naar een rapport van bijna twee jaar geleden, geschreven door een orthopedagoog nota bene, en zo een vader uit het leven van een meisje schrijft.

http://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/32165?token=78c21f595be78dde6f7c766b7b1f04e1&fbclid=IwAR1rdkrTQ6Aaw6_e5BbyG6RV-MK4NK09k6uveNqiOP8Ae-WwRPwpzRzwuow 

Doorpakken en de verstotende partij adresseren, sanctioneren? Optreden tegen geestelijke kindermishandeling? Nou nee, herken Ouderverstoting ervaart dat deze rechters genoegzaam in hun ivoren toren zitten, niet vooruit te branden. Neerkijkend op het plebs, het ordinaire volk dat z'n eigen scheiding niet goed weet op te lossen...

Dus ja, een gebrek aan compassie en empathie, vergezeld door lethargie. Gewoon omdat het kan... En dat gaat alleen door druk van het plebs, de maatschappij veranderen. Omdat wij nu allemaal weten dat het bedroevend gesteld is met betrekking tot de selectie, de opleiding, de begeleiding onderling/intervisie en vooral die bijscholing.

Benoemd voor het leven… Prima, maar dat houdt dus niet in dat ze strepen door levens kunnen blijven halen. Niet met wat er nu allemaal bekend is. Wat wij weten, horen de rechters zeker te weten.


Of, zoals gesteld in deze mail, d.d. 5 april 2019, aan rechter Bregonje

Die een moeder een afscheidsgesprek met haar 12 jarige zoon heeft opgelegd:

Zaaknummer  C/03/258964/ JE RK 19-2

Geachte heer Bregonje,

Via onze ouderbelangengroep Herken Ouderverstoting werden wij op de hoogte gesteld van de inhoud van bovenstaand vonnis. Bijzonder dat deze uitspraak niet op rechtspraak.nl te vinden is!

Ook in deze zaak is er sprake van een complexe scheiding en ouderverstoting. Wetenschappelijk is bekend dat een kind onvoorwaardelijk houdt van beide ouders. Het kind bouwt in de meeste gevallen, als er sprake is van een family life vanaf de geboorte, met beide ouders een hechtingsband op. Door de eeuwen heen kreeg deze band steeds meer kans zich te ontwikkelen. Als een kind in deze tijd het contact met een ouder verbreekt, is dit dus niet ‘zomaar.’ Er kan dan slechts sprake zijn van incest, geweld, verwaarlozing of een pathogene opvoeding. Bij deze laatste vorm wordt het kind door de ene ouder gedwongen een coalitie met hem of haar te vormen tegen de andere ouder. De loyaliteit van het kind aan beide ouders wordt rigoureus opgeëist door de ene ouder, ook wel de pathogene ouder genoemd. In de loop van dit proces gaat het kind zich emotioneel afsluiten voor, of zelfs keren tegen de andere ouder. Men kan dit zien als een overlevingsmechanisme vanher kind, dat er kiest om tenminste een ouder nabij te houden. Een kind is niet in staat dergelijke processen van een ouder te doorzien.

Pathogeen ouderschap of pathogene opvoeding leidt tot psychische kindermishandeling en ex-partnergeweld. Beide vormen van geweld zijn opgenomen in de DSM V, respectievelijk als V61.29; negatieve invloed van ouderlijke relatieproblemen op een kind, als V995.51 psychische mishandeling van een kind en als V995.83 psychische mishandeling door een (ex) levenspartner.

Het bovenstaande verdient de aandacht van psychiatrisch en in de psychopathologie geschoolde deskundigen, die kunnen vaststellen of pathogeen opvoedingsgedrag een rol speelt bij de keuze van het kind om het contact met een van de beide ouders te verbreken.

Als rechter is het uw plicht deze problematiek zeer serieus te nemen en dit gezin door te verwijzen naar de juiste deskundige. Momenteel worden er echter extra problemen veroorzaakt door de ondeskundigheid van de medewerkers van jeugdzorg, de RvK of VT. Zij zijn niet opgeleid om pathogeen opvoedersgedrag te onderzoeken. Ook moet kritisch gekeken worden naar de rol van advocaten, om te voorkomen dat zij het toernooi model blijven gebruiken en daarmee het ontwikkelen van een after-partnerrelatie en een nieuwe, niet pathogene ouder-ouderrelatie in de weg staan.

Wij gaan er vanuit dat u in de bovenstaande casus alsnog uw verantwoordelijkheid neemt.

Met vriendelijke groet,

Herken Ouderverstoting