nlenfrde
 • De kern van de rechtsstaat: de rule of law en checks-and-balances die zorgen voor de juiste toepassing hiervan;
 • Momenteel ontbreekt het aan checks-and-balances binnen onze rechtsstaat;
 • De rechtsstaat wordt van binnenuit gesloopt - Tegenstanders worden (mond) dood gemaakt - Corruptie viert hoogtij;
 • De rechtspraak: en naar binnen gerichte bedrijfscultuur waarbij ‘voldoende kritische (zelf)reflectie’ ontbreekt;
 • Rechters voelen geen ‘eigenaarschap voor het grotere geheel’; funest voor de maatschappij'
 • Hulpverlenende instanties toetsen hun eigen werkwijze in plaats van die te toetsen aan de fundamentele grondrechten en de wet;
 • Die grondrechten worden door de rechtspraak zelf ook nog al eens vergeten;
 • Binnen de rechtspraak ontbreken de benodigde checks-and-balances;
 • Het gevolg van het ontbreken van deze processen is dat een werkcultuur ontstaat waarbij signalen dat fouten gemaakt zijn niet worden (h)erkend, en als ze wel (h)erkend worden, straffeloos genegeerd kunnen/mogen worden;
 • Niemand voelt zich verantwoordelijk voor de gemaakte fouten, zelfs niet diegenen die ze gemaakt hebben;
 • In naam der wet worden fouten over de schutting van de rechtbank heen gemikt; het Hof gaat het wel oplossen;
 • Maar ook het Hof neemt haar verantwoording niet;
 • Niet klagen of wraken; de slager keurt tenslotte zijn eigen vlees, en geeft u alsnog ongelijk;
 • De hulpinstanties zitten aan de wortels van de rechtsstaat en de rechtspraak kijkt toe;
 • De gehanteerde methodiek binnen het civiel recht en de hulpinstanties strijdig met fundamentele rechtsbeginselen. Niet feiten en waarheidsvinding vormen het uitgangspunt, waarbij gekeken wordt welke conclusie aan objectieve gegevens ontleend mag/kan worden met toepassing van algemeen aanvaarde wetenschappelijke protocollen.
 • Deze pseudowetenschappelijke methodiek heeft dus meer weg van de middeleeuwse heksen-proef – waarbij de beschuldigde of werd vermoord omdat ze schuldig was, of haar onschuld bewees met haar dood – dan van behoorlijke 21ste-eeuwse weten-schappelijke diagnostiek.
 • De institutionele corruptie van een hulpverlenende instantie; en de rechtspraak kijkt toe.