nlenfrde

 Onderstaand de wensenlijst die wij besproken hebben met enkele commissie leden en daarnaast hebben voorgelegd aan de voorzitter:

 Screening op mogelijk huiselijk geweld.


Herken Ouderverstoting is tegen elke vorm van geweld! Wij maken daarin geen onderscheid tussen seksueel misbruik, fysieke mishandeling, verwaarlozing of geestelijke kindermishandeling d.m.v. pathogeen ouderschap. Het is van het allergrootste belang om feitelijk vast te stellen óf er een vorm van geweld heeft plaats gevonden tijdens de relatie en welke vorm van geweld dat is, ter bescherming van het kind. Er zal aan het begin van de scheiding derhalve een nulmeting plaats moeten vinden.

Zijn er beschuldigingen van geweld, dan zal men deze niet alleen op feiten moeten onderzoeken. Deze beschuldigingen geven blijk van het feit dat méér aan de hand is en dat de ouders, hoe dan ook, voorsorteren op een vreselijke scheiding. Deze ouders moeten meteen verwezen worden naar het expert team bij de rechtbank. Een kind hoort beschermd te worden tegen elke vorm van mishandeling. Als eenmaal duidelijk is dat een kind mishandeld wordt, grijpt men in; behoort het kind beschermd te worden. Het kind gaat in dit geval wonen bij die ouder die niet mishandelt.

 Hervormen van de familierechtspraak bij complexe scheidingen


Het is ontstellend bedroevend gesteld met de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak.

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rapport%20Visitatie%202018.PDF

Quotes uit dit rapport:

‘Zichtbaar is geworden het ontbreken van voldoende kritische zelfreflectie, omgevingsbewustzijn, samenwerking en uitwisseling tussen de professionals [binnen de rechtspraak zelf]. Men acht zich niet gebonden aan gemeenschappelijke werkwijzen en voelt geen eigenaarschap voor het grotere geheel. Dit naar binnen gekeerde cultuuraspect heeft een belemmerende werking op collectieve kwaliteitsontwikkeling en verbetering in het perspectief van een veranderende samenleving.’

Het is in onze ogen stuitend dat de familierechters zich niet aangesproken voelen en zich verbergen achter hun toga en anonimiteit.

Herken Ouderverstoting draagt de volgende voorstellen aan:

Eén richtlijn!

Uniforme uitspraken opdat ouders niet afhankelijk zijn van die ene rechter, op dat ene tijdstip van die dag. Een professionaliseringsslag binnen het familierecht ten aanzien van complexe scheidingen

 • Een aanname en advies college dat familierechters selecteert. Wil je familierechter zijn, door hoor je op deze functie te solliciteren, te motiveren wat jou beweegt. Ook hoort er gekeken te worden naar de achtergrond van deze rechter. Te vaak zijn er rechters met een eigen scheidingsverleden of ongefundeerde haat naar mannen/vaders.
 • Eenmaal aangesteld zal er allereerst een goede bijscholing moeten volgen, voordat de rechter in de praktijk aan de slag gaat. Het is onze ogen onbegrijpelijk dat rechters, zonder enige vorm van bijscholing, meteen aan de slag kunnen. Ook het tempo van het opdoen van zeer beperkte kennis is vrijblijvend. Dat kan en moet meteen aangepakt worden. Geef het SSR per direct de opdracht een gedegen bijscholing op te zetten en verplicht elke rechter bij aanstelling eerst deze opleiding/cursus te volgen.
 • Een langere aanstelling dan gewoonlijk binnen het recht het geval is. Het is onbegrijpelijk dat Familierechters meedraaien in het roulatie systeem. Niet te geloven dat een rechter om de 3 jaar op een ander rechtsgebied recht kan gaan spreken. Is de rechter net ingewerkt, herkent een rechter net de patronen, gaat die rechter al weer weg. Geen wonder dat een rechter zich niet verantwoordelijk voelt….
 • Zorg voor een landelijk expertteam van familierechters voor de complexe scheidingen dat in de rechtbank waar de zitting is verschijnt. Op deze manier is de kennis gebundeld en kan men onderling elkaar versterken, maar ook bevragen.

Bovenstaande punten hebben betrekking op de individuele familierechter die zich met de scheiding bezig wil houden, maar dan zijn we er nog niet:

Schaf het toernooimodel af!

Bij het familierecht, de scheidingen, wordt niet onder ede gehoord. Zie hier het startschot voor leugens en bedrog. Een advocaat hoort de belangen van de eigen cliënt zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. En ja, er is een gedragscode, maar die is diffuus en de schade is dan al aangericht. Wat heb je er aan dat een advocaat achteraf een reprimande krijgt, waarbij het ook nu weer zo is dat de slager zijn eigen vlees keurt? De complexe scheiding is nu het verdienmodel en het is al lang en breed wetenschappelijk erkend dat de procedure op tegenspraak ten koste van het welzijn van de kinderen gaat. Derhalve willen wij desnoods één juridische vertegenwoordiger in de rechtbank, die het gezin vertegenwoordigt.

Een regierechter

Als een rechter voor langere tijd aangesteld wordt en van begin tot het eind betrokken blijft bij de zaak, gaat deze familierechter zich hopelijk ook verantwoordelijk voelen voor het resultaat van de uitspraak. Het gebrek aan empathie en compassie, de algehele lethargie is stuitend.

Een APK

Er is niets mis mee dat de ouders na een jaar weer bij de regie rechter verschijnen en laten weten hoe de zaken er nu voorstaan. Boven alles moet duidelijk zijn dat de kinderen vrijelijk van beide ouders mogen houden en kunnen omgaan. Houdt één ouder dit tegen, zal tegen die ouder opgetreden moeten worden.

Een duidelijke uitspraak

Dit voorkomt ellenlange procedures en zorgt er voor dat er meteen ingegrepen kan worden bij de ouder die de uitspraak frustreert, plus dat op deze manier een beschikking daadwerkelijk waarde heeft. Zie: https://www.herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/wat-te-doen-zeggen-als-het-tot-een-rechtszaak-komt

Inzet van de wijkagent

Als de beschikking niet wordt nageleefd. Heel simpel als een kind wordt mishandeld kan men eerst de-escalerend proberen te handelen, maar volhardt een ouder in het weigeren van medewerking, dan hoort men in te grijpen.

Inzet van experts!


Een rechter hoort zich te realiseren dat hij/zij geen psycholoog is. Enkel een klinisch psycholoog met ervaring in hechting, familiesystemen, complex trauma en psychopathologie is in staat om de juiste diagnose te stellen. En met deze diagnose is de rechter in staat het juiste vonnis te schrijven. Vanwege complexiteit van de materie moet de rechter stoppen met kindgesprekken en ook heel goed nadenken door wie een kind überhaupt bevraagd zou mogen worden.

Authentieke stem van het kind waarborgen


Herken Ouderverstoting vindt het ronduit stuitend hoe zwaar de kinderen belast worden door ronduit (bewust) handelingsonbekwame professionals. Een kind houdt van nature van beide ouders. Het is ronduit schadelijk een kind te bevragen en keuzes te laten maken, daar een kind niet alleen de consequenties niet kan overzien, maar ook zo de pion wordt van de pathogene ouder. Later zal het kind verweten worden dat het kind dit zelf zo heeft aangegeven. Moet de stem van het kind al gehoord worden, dan kan en mag dat enkel en alleen door de gekwalificeerde professional zoals een kinderpsycholoog en/of klinisch psycholoog. Alle goede bedoelingen ten spijt; het is zeker niet aan de rechter om dit gesprek te willen voeren, zo ook niet aan de kinderbehartiger, een coach, of wie dan ook!

Ondersteuning voor het kind


Er zijn diverse programma’s die het kind sterken. Zet die in, opdat het kind zelfredzaam wordt en kan werken aan de relatie met de ouder.

Inzetten op hereniging


Het is onbegrijpelijk dat er een complete professionele markt van miljarden is, maar dat er niet één effectief herenigingsprogramma is ontwikkeld. Blijkbaar moet dit dus weer uit het buitenland gehaald worden. Hele gebouwen vol met zogenaamde professionals, traject op traject, maar niet doorpakken bij geestelijke mishandeling?! Zo waar het woord ‘ouderverstoting’ bezigen, maar vervolgens pappen en nathouden? Waar is de professionele integriteit? Dr Childress en Dorcy Prutter hebben niet voor niets een vier! uur durende privé sessie op onze kosten bij het ministerie VenJ gehouden; maak een bedrag vrij en geef Dorcy Prutter de kans in Nederland enkele professionals te trainen in een effectieve hereniging. Stel hier randvoorwaarden aan en durf daarbij out of the box te handelen:

 • Denk aan wijziging hoofdverblijfplaats, kind woont bij de gezonde ouder en de pathogene ouder kan in een vrijwillig kader werken aan eigen trauma’s zodat de omgang hersteld kan worden
 • Denk aan parallel ouderschap als een cool-down periode.
 • Denk aan goede therapieën voor ouders om te werken aan persoonlijke groei. Onderkenning dat er een probleem is en dat ieder voor zich daar in een eigen verantwoordelijkheid heeft, is een eerste vereiste voordat men kan werken naar herstel

Een landelijke campagne


Bewustwording in de gehele maatschappij dat ouderverstoting destructief is en alleen maar verliezers geeft. Dit vereist een 180 graden draai in de gehele maatschappij en een herijking van het begrip ouderschap. Hierbij zal het woord eigen verantwoordelijkheid centraal moeten staan: wat doe jij? Wat draag jij bij? Wat sta jij toe? Waar grijp jij op in?

Support voor de kinderen die onder druk een ouder verstoten hebben


De groep kinderen, die echt wel in de gaten heeft dat het niet goed is wat zij doen, maar slechts aan het overleven zijn hebben hulp nodig. Zeker als de landelijke campagne ter bewustwording van start gaat. Waar kan een kind heen dat bevestigt krijgt dat het schuldgevoel juist is en zich dus nog slechter gaat voelen? Campagne en support dus ineen.

Inzet van de juiste ervaringsdeskundigen en professionals


Pak de motie erbij! Het zou een onafhankelijke commissie moeten zijn. Helaas geeft het ministerie VenJ daar weer een eigen draai aan door wederom de spelers van het platform scheiden zonder schade op te dringen. Ook het malafide WODC rapport moet meegenomen worden…. Dat geeft te denken. Tot op de dag van vandaag speelt het ministerie, de overheid een zeer bedenkelijke rol waardoor de voorspelde epidemie van Prof. Hoefnagels een feit is. Is het tij nog te keren? Herken Ouderverstoting denkt van wel, mits iedereen in de keten zich nu verantwoordelijk gaat voelen voor het eindresultaat en de eigen agenda|het verdienmodel laat varen.

 Randvoorwaarden|vragen


 • Uitvoering motie Bergkamp uit 2016 gezamenlijk gezag bij erkenning. Opdat de man|vader niet afhankelijk is van een handtekening van moeder bij elke andere vorm dan huwelijk of geregistreerd partnerschap. Scheelt de 1e procesgang. Waarom is dit nog niet afgetikt?
 • Geen inmenging van (bewust) handelingsonbekwame professionals Dus ook geen inmenging van Jeugdbescherming.Daar immers een goede, duidelijke, beschikking naleving van de omgang borgt.
 • Rechtstreekse informatieplicht van 18+ kind naar betalende ouder levensonderhoudsbijdrage.
 • Stoppen met perverse beloningen voor slecht gedrag. Zo krijgt een kind dat geen contact heeft met de uitwonende ouder een hogere DUO bijdrage dan een kind dat wel contact onderhoud met beide ouders.
 • Foute studieboeken van de literatuurlijst!
 • Stoppen met het aanhalen van opinies en meningen, enkel en alleen waarde hechten aan wetenschappelijk onderbouwde (peer reviewed) onderzoeken en rapporten.