Tja, en dan de dag zelf, de berichten die wij terug kregen van de paar ouders die alsnog op de gebiedende uitnodiging zijn ingegaan: (velen hebben afgezegd of nog niet eens gereageerd op de uitnodiging)

Onder het motto 'ze zullen mijn stem horen!'

Ouders kregen strikte instructies en een geheimhoudingsclausule om te tekenen van twee kantjes. Niet gehoorzamen zou tot onmiddellijke verwijdering leiden.

Het was niet de bedoeling dat de deelnemers elkaar van te voren zouden ontmoeten. Eenmaal binnen, was het ook niet de bedoeling dat de deelnemers onderling met elkaar zouden spreken. Ook niet in de eventuele plaspauze en na afloop mochten de deelnemers ook niet met elkaar praten!

Op beide dagen waren er twee blokken: van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00. Op de maandag waren er zelfs vier groepjes, verspreid over die twee blokken.

 

Dus die twee groepen op de maandag moesten door verschillende ingangen en werden meteen weer gesplitst bij binnenkomst.

In totaal zaten er maximaal vijf ouders in een kringetje. Natuurlijk was er iemand van het expertteam bij, maar ook zogenaamde ‘betrokkenen/professionals (?)’. Hoe zo vrij praten? Toch hebben alle ouders dat gedaan en hoe!

Unaniem hebben alle ouders uitgesproken dat de gehele jeugdbeschermingsketen uitgesloten hoort te worden. Die enkele onervaren ouder, die in eerste instantie nog wilde geloven in de rechtsgang, begreep meteen, door de vertelde ervaringen van de andere ouders, dat dit een utopie is.

Unaniem hebben ouders aangegeven dat het van het grootste belang is dat er goede diagnose plaats vindt, de MASIC is als eerste screening op huiselijk geweld veelvuldig aangedragen. 

Ouders hebben helder aangegeven dat een beschikking van waarde moet zijn en dat de politie hoort te handhaven.

Ook is de roep om sancties groot, daar duidelijkheid en weten wat de consequenties zijn van gedrag, er voor zorgt dat de pathogene ouder stopt. 

50% parallel ouderschap!

Er is ruimschoots geageerd tegen de processtapeling, de totale onkunde van de raadsonderzoekers, het gebrek aan goede waarheidsvinding.

De gespreksleiders hebben ook ruiterlijk toegegeven dat heel duidelijk naar voren komt uit die enquête dat die gehele jeugdbeschermingsketen enkel extra schade aanricht en derhalve niets toevoegt. 

Diverse ouders zijn door de voorzitter Cees van Leuven persoonlijk benaderd. Bij die ouders wilde hij de link met Herken Ouderverstoting of de stichting Écht Scheiden Zonder Schade weten. Ouders hebben zich hieraan geërgerd. Hebben hem gemaand met oplossingen te komen.

Alle ouders, ook minder prominente leden van de Facebookpagina, konden voor zichzelf spreken en de boodschap was unaniem: stop deze waanzin!

Er zijn ouders weggelopen. De algemene teneur van deze hele gang van zaken, de enquête, de uitnodiging, de benadering, de ontvangst, het voelde niet goed. Geen ruimte voor discussie of vragen. Nee, de ouders moesten elk vanuit eigen ervaring aandragen hoe zij over een door hun bepaald opgedragen onderwerp dachten. Dat is dan opgetekend. Was dit het zoveelste opdraven voor de bühne? 

Menig ouder is ontgoocheld vertrokken. Het gebrek aan empathie is groot. Het lijkt wel alsof het expertteam zich er niet van doordrongen is dat levens, de toekomst van onze kinderen en hun kinderen, op het spel staan! Geen gevoel voor urgentie!

Ik heb berichten van ouders gekregen die volledig ontsteld zijn weggegaan. Dat er toch gestuurd werd op die 'rust', omdat de kinderen aangeven dat ze die rust willen! Letterlijk zei een ouder dat die het jammer vindt dat ze niet willen inzien dat dit juist 1 van de signalen van ouderverstoting is!

In het totaal zijn het pakweg 40 ouders die nu aan het woord zijn gekomen, in zeer beperkte tijd, onder strenge voorwaarden en condities. Is dat representatief?  

Er komt nog een verslag, dat gedeeld wordt met de deelnemers. Daar wordt met spanning naar uitgekeken, want wat zal daar in te komen staan?! Het moet duidelijk zijn dat die geheimhoudingsclausule totaal niet heeft gewerkt. Gelukkig niet! Dus de schrijvers zijn gewaarschuwd!

Bizar; deze gesprekken etc., schijnen niet in de tussenrapportage te worden meegenomen…

Ondertussen ligt er wel al een tussenrapport klaar. Dus gaan wij de Tweede Kamer aansporen om dat rapport zo snel mogelijk gepubliceerd te krijgen om te kijken of het Expertteam Ouderverstoting nu eindelijk dat doet waarvoor het in leven is geroepen; ouderverstoting stoppen!

We zijn een jaar verder. Een jaar verloren! Daar het Expertteam al ruimschoots genoeg informatie over ouderverstoting tot hun beschikking had.

Het had gepast als het Expertteam de 'best-practices' op een rijtje had gezet. Een bijeenkomst had georganiseerd, wellicht meerdere. Deze oplossingen aan de ouders, ervaringsdeskundigen had voorgelegd en vanwaaruit met een plan van aanpak, stappenplan was gekomen, met de verplichting dat iedereen in de keten het zo gaat aanpakken!

We zijn bezorgd. Heel bezorgd. Ruim vier jaar wordt elke oplossing tegengehouden en juist contra productieve zaken, zoals de toenemende macht van de jeugdbeschermingsketen, ingevoerd.

We moeten ons verweren tegen malafide rapporten, richtlijnen en handreikingen. Komt er dadelijk ook nog dit bij, dan is alles verloren en komt het echt op de maatschappij aan om die paar verantwoordelijken, die 200 personen, die willens en wetens, levens verwoesten, misdaden begaan tegen de mensheid, af te straffen.


Op 8 en 9 juni zijn door ouders onder de groepjes ouders de pamfletten uitgedeeld;

Ook hebben we twee dagen actie gevoerd. Op onze sociale media, Instagram, Facebook, Linkdin en Twitter hebben we onze, in hun ogen dwingende, boodschap verkondigd. 

 

Ga het juiste doen, ook jullie hebben 2 kinderen per uur op jullie geweten!


En welk bureautje heeft zich laten lenen, of erger, vind het een prima idee om zo met de ouders om te gaan?  http://blog.joepzander.nl/2020/03/06/tricks-en-triqs-onderzoek-ouderverstoting/

6 maart 2020 werden we gewaarschuwd door Joep Zander:

Beste mensen,

Velen onder jullie hebben de enquête van onderzoeksbureau Triqs in opdracht van justitie/expertgroep ouderverstoting ingevuld, of willen hem nog invullen.

De afgelopen week heb ik me verdiept in de achtergronden van dat bureau en de betrokken medewerkers Bonsel en Weynschenk.

Het bleek onmogelijk ze te pakken te krijgen ondanks toezeggingen dat ze terug zouden bellen en dergelijke.

Uit eigen onderzoek viel niet vast te stellen waar Dhr Bonsel zijn Prof titel aan te danken heeft. Zijn eigen opgaves op onder andere LinkedIn leken niet te rijmen met de opgaves van de afdeling HR van de Erasmusuniversiteit en het UMC van de universiteit Utrecht. Dhr Bonsel is medicus en gespecialiseerd in kraamzorg en zwangerschap.

In plaats van tweezijdig te communiceren werd er door Triqs op maandagavond j.l een PDF geproduceerd met een gedragscode (volgens naam document) dan wel uitgangspunten advies (volgens kop in document) die bij andere betrokkenen die zich daar aan zouden moeten houden niet eerder bekend was.

De kop in het document stelt dat het is aangemaakt op de vrijdag (28-2-2020) ervoor, in ieder geval na mijn eerste pogingen tot contact).

Ook bevatte de "gedragscode" naast, inderdaad, gedragsaanwijzingen weer veel voorsorteringen op het onderzoek. Dit blijkt uit een grondige analyse van Ivo Vrijkotte. Ook in een eerdere mail waren al dit soort voorsorteringen te vinden.

Een beetje kranig samengevat zou je kunnen zeggen dat het onderzoek er misschien alleen is om een aantal ideeën van het onderzoeksbureau te bevestigen. In hoeverre dit ook ideeën van de Expertgroep zijn valt voor mij niet te overzien.

Ik wil jullie bij deze op de hoogte brengen van de "gedragscode" (bijlage) en adviseren om je eigen antwoorden zoveel mogelijk op  te slaan als je de enquête invult. Van diverse zijden heb ik verder begrepen dat als je het invullen onderbreekt je weer helemaal vooraan moet beginnen.

Ik heb een paar dagen gewacht met het breder versturen van deze info om Triqs de gelegenheid te geven te reageren, maar de urgentie om dit onder jullie aandacht te brengen is nu leidend.

Deel dit bericht zoveel mogelijk zodat het alle betrokkenen bereikt.

Succes en vriendelijke groet

Joep Zander