nlenfrde

GEANONIMISEERDE / GECENSUREERDE BEWERKING VAN BERICHT AAN LEDEN EXPERTTEAM OUDERVERSTOTING + ONDERZOEKERS TRIQS

Geachte heren Directie / onderzoekers van Triqs + “expertteam OVS”, 

Na mail verkeer over vastlopen in de techniek van de enquête heb ik niets meer van Triqs vernomen. En nee, ik ben ook niet uitgenodigd voor de sessies waarin ervaringsdeskundigen zoals ik hun inzichten hebben kunnen delen. Jammer, eerder werden mijn bijdragen wel gewaardeerd door bijv. eerdere onderzoekers of de organisatoren van ’t congres op Erasmus.

Maar geen punt, ik deel graag langs deze weg wat inzicht in de materie van oudervervreemding en de daaruit volgende ouderverstoting, o.a. via bijgevoegde documenten. (wel meegestuurd, natuurlijk hier gecensureerd). En met een kleine toelichting.  

In mijn onderstaande (sorry, censuur) mail kunt u lezen dat mijn referentiekader is dat ik inmiddels 9 jaar met oudervervreemding te maken heb. Mijn kind is nu 9 jaar en het is 4 jaar geleden dat wij voor het laatst omgang met elkaar hebben gehad. Door toedoen van liegende en bedriegende lieden die van overheidsgeld worden betaald leeft hij in een hel, en ik ook. Hij wordt door zijn moeder ernstig mishandeld (beschreven in bijlage VT melding; heldere weergave zeer ernstig huiselijk geweld) en de GI die onder de derde (!) OTS aan herstel van omgang zou moeten werken… functioneert als pyromaan bij de brandweer. (Een van de bijlagen is een formele aanklacht tegen de GI die aantoonbaar heeft verzuimd de VT melding te onderzoeken)

Met wat ik in de loop der jaren heb geleerd ben ik er inmiddels redelijk handig in geworden om te herkennen hoe deze dingen werken; …… (voorbeeld verwijderd vanwege privacy)….. Maar: ik heb van Gandhi geleerd dat je onrecht kunt stoppen door het te exposeren. Zonder geweld, maar wel met geweldige resultaten

Het onrecht dat Vervreemde ouders en kinderen wordt aangedaan heeft een opvallend simpele structuur. Naar ik begrijp van de mensen die de afgelopen dagen wel door Triqs zijn gehoord is daar in verschillende toonaarden weer veel bewijs voor aangeleverd. Dr. Steve Miller heeft hier na 30 jaar onderzoek vier vaste kenmerken voor op een rijtje gezet die in zijn presentaties op youtube eenvoudig te vinden zijn. Een samenvatting van de kenmerken van OVS past op een bierviltje is gezet. Dat krijgen jullie bij deze; zie bijlage.

Waar het mis gaat is dat de relevante wetten niet worden gehandhaafd. “Expertteam OVS”  heeft hier op de radio gelukkig al over bevestigd dat hij dat ziet. Dankjewel “Expertteam OVS”. En gelukkig verneem ik meer positieve berichten over het werk van “Expertteam OVS”. Bijvoorbeeld dat deze de moeite heeft genomen om in bij de GGZ in Drenthe te gaan kijken naar de aanpak van ouderverstoting die ze daar in pilot-vorm hebben opgepakt en succes mee hebben geboekt. Nogmaals dank “Expertteam OVS”.

Maar we zijn er nog lang niet heren. Duizenden kinderen en ouders ondervinden nog dagelijks de kwalijke gevolgen van volstrekt incompetente gezinsbeschermers die hun onvermogen proberen te verdoezelen met liegen en bedriegen. Daarbij wordt ze de hand boven het hoofd gehouden door organisaties die hier onwaarschijnlijk veel geld aan verdienen. Maar dat geld interesseert mij niet; dat wordt toch wel ergens tevoorschijn “getoverd”. Wat mij wel interesseert is dat er levens kapot worden gemaakt. Kinderlevens. Levens van ouders, meestal vaders maar ook moeders die bezwijken aan hartaanvallen of andere stress-gerelateerde klachten.

Jullie hebben een hele belangrijke taak toevertrouwd gekregen en mijn oproep aan jullie is om daar ook echt iets goeds van te maken. Nadrukkelijk NIET met dikke rapporten, maar met een heldere concrete aanpak. En als ik toch een duit in het zakje zou mogen doen: 

 1. Laat de Wet op gelijkwaardig ouderschap zoals sinds 2009 van kracht eindelijk /gewoon gehandhaafd worden. Wie zich daar niet aan houdt dient in alle eenvoud volgens de wet daartoe gesanctioneerd te worden. Niks meer, niks minder. Zes jaar lijfsdwang is de door de wetgever gestelde strafmaat voor wie een kind onttrekt aan het gezag van de andere ouder. Laat deze strafmaat gelden voor eenieder die de betreffende wet nog overtreedt, juist ook gezinsvoogden. 
 2. Dat gezinsvoogden ongestraft kunnen aanrichten wat ze doen en daar ook nog voor betaald worden…. Is wat mij betreft een regelrechte schande die met eenvoudige aanpassingen in de aanbestedingen gewoon opgelost kan worden. Geen resultaat – geen geld; hoe simpel zou dat zijn? Mogelijk niet meteen zo zwart wit als hier staat, maar dat er ook wanneer een GI volledige wanprestatie levert toch wordt uitbetaald …. moet gewoon stoppen! Let eens op wat daar mee bespaard kan worden; miljarden Euro’s!
 3. Liegen over resultaten of wat dan ook kan ook heel eenvoudig ondervangen worden door de GI’s onder ede te horen, de opnames met belanghebbenden te delen. Het is immers al decennia bekend dat GI’s meningen en feiten door elkaar halen en er kort gezegd een puinhoop van maken.
 4. De valse beschuldigingen (die standaard onderdeel zijn van oudervervreemding) zijn prima en eenvoudig te ondervangen. - Niet ik maar Meester Kaya heeft hier een simpele oplossing voor voorgesteld; stel ouders voor de keuze of de beschuldiging onderzocht moet worden volgens de maatstaven van strafrecht. – Blijkt er inderdaad iets strafbaars aan de hand te zijn, dan krijgt dat consequenties. Blijkt de beschuldiging vals dan krijgt dit de consequentie als diskwalificatie als ouder. Hoe simpel is dat? – Geef het een kans, je zult zien dat de vervreemdende ouders  zich nog wel een keer bedenken in het uiten van valse beschuldigingen.
 5. Pak de advocaten aan die zich schuldig maken aan het co-creëren van het geruzie. Bewijs van medewering aan oudervervreemding? – meteen op zwarte lijst bij juridisch loket. Geef het een kans, voordat je het weet heb je er wat aan
 6. Negeren van gerechtelijke bevelen hoort ook standaard bij oudervervreemding. En dat niet alleen door vervreemdende ouders, maar juist ook door GI’s. Houd toch eens op dit te tolereren of zelfs te belonen! Pak deze traditie van negeren beschikkingen aan op het overtreden der wet, art 184 SR.
 7. Zorg voor ontwikkelen van competentie in het veld; dat is eenvoudig te financieren uit de enorme besparingen die “handhaving der wet” gaat opleveren 

Persoonlijk heb ik met een derde OTS te maken. 

 • De eerste (GI A) liet zich door moeder intimideren doordat er alsmaar klachten tegen de voogd werden ingediend “zodat hij zijn werk niet meer kon doen”. Wat een onzin… maar het werkte voor moeder om de opgedragen omgang blijvend te frustreren. 
 • De tweede (GI B) koos bewust de opdracht van de rechter niet uit te voeren, maar haar eigen beleid “rust voor het kind” en bleef tot ….. keer  staan toekijken hoe moeder ons kind aan de opgelegde omgang onttrok. Toen ik daar vragen over stelde vond de GI mij lastig en koos deze de boel af te kappen door tegen het Hof te liegen over …. Om privacy redenen gecensureerd…; inhoudelijk doet het er niet toe; de GI heeft glashard gelogen… . Sindsdien heb ik mijn zoon niet meer gezien. 
 • De derde (GI C) kiest tegenwoordig een geheel eigen koers te varen, heeft letterlijk bevestigd bewust af te wijken van de opdracht van de rechters. Hij kiest er voor er op te vertrouwen dat hij daar mee weg zal komen. Hij negeert daarbij bewust een formele Veilig Thuis melding van heel ernstig huiselijk geweld, intimideert mij op een manier die aan niemand uit te leggen is. Zie bijlagen. 
  Maar ook hier geldt dat ik kies onrecht te stoppen door het te exposeren. 

En ook wat er nu gebeurt is niets persoonlijk; eerder had ik te maken met een “hulpverlener” (Sorry, veiligheidshalve ook hier weer censuur toegepast) die weigerde te doen wat het Hof had opgedragen en die daarover bij zijn rapportage stukken heeft achtergehouden. Ik kwam daar achter doordat de rechters vragen stelden die ze alleen maar konden stellen als ze de betreffende documenten niet hadden gelezen. En inderdaad, mijn stukken misten in de bij het Hof beschikbare dossier. En terwijl dat allemaal in de met het NIFP gedeelde stukken staat vermeld, hebben ook die zo te noemen “hulpverleners” wel erg hun best gedaan om karaktermoord te plegen. Bij de vader van ECLI # … (voorbeeld jurisprudentie, ook hier censuur toegepast) is dat gelukt, maar ik heb ’t ternauwernood overleefd. U zou uw oren niet geloven als u de opnames zou horen, de stukken zou lezen.

En dat laatste is nou precies het probleem; wat er werkelijk gebeurt past maar niet in het denkraam van een enigszins gezonde geest zoals ik die wel bij u veronderstel. Ook u ziet de wereld niet zoals die is, maar zoals u bent. En u bent geen verstoten ouders, u heeft naar ik oprecht voor u hoop niet de ervaring om uw kind kwijt te raken door het disfunctioneren van justitiële jeugdzorg. Maar voelen is begrijpen. En ik voel het wel, ieder uur van de dag. En ik doe mijn best te begrijpen hoe ik het u kan uitleggen. En mocht het bewijsmateriaal u interesseren, vraag er gerust naar want ik heb niets te verbergen en sinds het verlies van mijn kind niets meer te verliezen.

Over de huidige gang van zaken kunt u van alles lezen in bijgevoegde documenten (beschikkingen, VT melding, vernietigende rapportage van door vader ingeschakelde expert huiselijk geweld, aanklacht GI). En hoewel het over mijn zoon en mij gaat, is het per saldo niets persoonlijks. Wat er in mijn casus gebeurt is niets uitzonderlijks; het is meer regel dan uitzondering dat volstrekt incompetente lieden in de justitiële jeugdzorg functioneren als pyromanen bij de brandweer. En als daarbij alleen materiële schade zou ontstaan zou ik me niet geroepen voelen om jullie aan te schrijven. Maar…. er vallen nogal wat slachtoffers. XX (censuur) vaders uit mijn directe omgeving zijn er eerst financieel, toen emotioneel en vervolgens ook fysiek aan kapot gegaan; hun kinderen zullen hun papa nooit meer zien. Zelf ben ik inmiddels midden 50 en ik maak me geen illusies dat ik mijn pensioen ga halen. 

Terwijl ik graag van goede intenties bij jullie uit wil gaan, deel ik dit omdat ik helaas niet de indruk kan krijgen dat jullie een idee zouden hebben van wat oudervervreemding en ouderverstoting werkelijk is, wat het met mensen doet. En ik besef me heel goed dat het niet bepaald aardig van mij is om zo een boude uitspraak over jullie werk te doen, maar ik baseer dit op wat ik meekrijg over jullie werk, en wat ik zelf ervaar. Want als jullie het wel zouden snappen, zouden jullie anders met de ervaringsdeskundigen omgaan. Niet langer vanuit ego, maar gericht op een we-go, met spoed aan hereniging van kinderen en ouders werken. Serieus gaan samenwerken en haast maken om de Justitiële jeugdketen in beweging te krijgen deze zeer ernstige vorm van kindermishandeling (waarin op de keper beschouwd de Nederlandse overheid een van de hoofdrolspelers is) te stoppen.

Ik ben mijn kind kwijt. En met mij zijn duizenden ouders hun kinderen kwijt. Tienduizenden - mogelijk vele honderdduizenden - kinderen zijn een gezonde, competente ouder kwijt. Hier in Nederland. En al decennia wordt hier aandacht voor opgeëist, maar niemand doet er echt iets aan. En zij die wel een hoop inzichten en oplossingsrichtingen aandragen ... Ja wat doet u daar eigenlijk mee…?! 

 • Ik vraag u vriendelijk doch dringend een voorbeeld te nemen aan de ontwikkelingen uit de toeslagen affaire bij de belastingdienst. Want net als bij de belastingdienst zijn er binnen het ministerie van J&V kennelijk een aantal spelers in het veld die de nodige oplossingen evident bewust boycotten. En of ze nu wel of niet een idee hebben van de schade die ze kinderen en ouders berokkenen, het faciliteren en stimuleren van oudervervreemding en ouderverstoting moet (in de woorden van dagvoorzitter congres op Erasmus) f#cking afgelopen wezen. Niet ooit, maar met spoed. 

Jullie hebben een cruciale taak toebedeeld gekregen; doe er iets mee. Alsjeblieft. Niet voor mij, maar voor de toekomst van Nederland.

In het vertrouwen jullie hiermee passend te informeren wens ik jullie succes met het maken van duidelijke aanbeveling richting de Tweede Kamer die op korte termijn daadwerkelijk een einde gaat maken aan de medeplichtigheid van de Nederlandse overheid bij Oudervervreemding en de co-creatie van ouderverstoting. 

Met vriendelijke groet,
Een vervreemde / “dwaze” vader