nlenfrde

Herken ouderverstoting heeft DE VOLLEDIGE RECHTSPRAAK, ruim 4000 rechters persoonlijk per mail benaderd. Men kan niet meer zeggen: ‘wir haben es nicht gewusst’. Dus een ieder die nog naar de rechter moet: neem rapport Rouvoet mee en rapport Prof. Louis Tavecchio en eis kwaliteit! Een rechter zonder kennis van ovs is niet gekwalificeerd om recht te kunnen en mogen spreken!

6 mei 2018

Betreft: Burger eist kwaliteit rechtspraak inzake ouderverstoting…

Aan iedere medewerker binnen de rechtspraak die verbonden is aan het personen- en familierecht

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs is het rapport scheiden zonder schade aangeboden door de heer André Rouvoet aan de ministers van rechtsbescherming en WVS. In dit rapport wordt het fenomeen ouderverstoting meerdere malen benoemd, tevens wordt aangegeven dat dit een vorm is van emotionele kindermishandeling!

Op 1 maart 2009 is de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking getreden. Hierin wordt tot uitgangspunt genomen dat een kind na scheiding recht heeft op omgang met en verzorging door beide ouders. De wet verplicht ouders om bij de scheiding een ouderschapsplan op te stellen waarin zij regelingen treffen voor de toekomstige verzorging van het kind. Gezamenlijk gezag van beide ouders is steeds het uitgangspunt. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan een ouder nu uit het ouderlijk gezag worden gezet.
Volgens de wet

(artikel 1:247 Burgerlijk Wetboek)

houdt het ouderlijk gezag de verplichting in om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen en heeft het kind recht op gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

De regering heeft met dit wetsvoorstel beoogd in de wet te verankeren dat beide ouders na de scheiding verantwoordelijk blijven voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Volgens de regering met de volgende (vrij simpele) achtergrond: “Het is immers in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders.”

Uit bovenstaand rapport blijkt echter, dat jaarlijks 16.000 kinderen het contact verliezen met een liefhebbende ouder. Dit contactverlies staat een gezonde identiteitsontwikkeling van het kind in de weg is en is daarnaast een vorm van ex-partner geweld.

Helaas faciliteert de rechtspraak momenteel deze vorm van kindermishandeling, door het toepassen van:
het klemcriterium, in de vorm van: rust, lotsverbondenheid of gebrek aan communicatie;
Het klemcriterium is onder druk van mevrouw Quick-Schuijt indertijd in de wet gelijkwaardig ouderschap opgenomen. Zij verzette zich overigens tegen het opleggen van omgang met beide ouders, omdat dit lang niet altijd goed is voor het kind. ‘Spanningsvolle omgang is slechter voor het kind dan geen omgang’, heeft wetenschappelijk onderzoek volgens mevrouw Quik aangetoond. Deze achterhaalde stelling bleek – onlangs tijdens het congres waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen nergens op gebaseerd te zijn, integendeel; het kind heeft voor een gezonde ontwikkeling contact met beide ouders nodig.

Het hoofdverblijf

Geeft deze ouder de meeste praktische mogelijkheden het contact met de andere ouder te frustreren; en zo ouderverstoting te veroorzaken

het letterlijk luisteren naar de stem van het kind
een rechter is opgeleid als jurist en bezit helaas niet de expertise ouderverstoting uit te sluiten. Daarnaast verwijzen wij graag naar het volgende artikel: Warshak R.A. 2003 Payoffs and pitfalls of listening to children. Family relations 52 373-384
Gebrek aan kennis bij de rechtspraak van de familie dynamiek die ontstaat na scheiding en het fenomeen ouderverstoting veroorzaakt, is hiervan de oorzaak. Wij eisen van de rechtspraak dat zij haar vakkennis op orde brengt en zich verdiept in deze materie. Daarnaast conflicteert het bovenstaande met het EVRM en IRVK. Met de kennis van nu, kan en mag de rechtspraak niet meer wegkijken; daarnaast kan het niet zo zijn dat onze rechtspraak ouderverstoting = kindermishandeling = ex partnergeweld op kosten van de staat faciliteert!

Wij eisen van de rechtspraak dat zij bovenstaande 3 punten niet meer toepast bij het uitspreken van een beschikking in geval van echtscheiding. Het is tenslotte juist aan de rechtspraak om het contact tussen beide ouders en kind te herstellen, ten einde een gezonde identiteitsontwikkeling van het kind mogelijk te maken. Momenteel wordt het kind bij de zieke ouder geplaatst en wordt de gezonde ouder gedwongen toe te kijken terwijl het kind wordt mishandeld.

Als ouderbelangengroep, werken wij graag zo snel mogelijk mee aan het verder uitwerken van de nieuwe procedure bij de rechter, waarnaar verwezen wordt in het rapport scheiden zonder schade. Deze procedure heeft een preventieve werking en kan heel veel leed bij ouders en kinderen gaan voorkomen.

Met dit schrijven wijzen wij u allen, op uw verantwoordelijkheid. Anno 2018, met de kennis van nu, zal de rechter uiteindelijk zijn/haar verantwoordelijkheid in deze moeten nemen. Al is het maar omdat wij onze kinderen zullen verwijzen naar de rechter die een grote streep door onze levens heeft gehaald. Weet dat het bloed kruipt, waar het niet gaan kan. Eenmaal volwassen zullen de kinderen op zoek gaan, zwaar beschadigd. Wij verstoten ouders zullen deze rekening in ieder geval niet op ons nemen.

Met vriendelijke groet,

De honderdduizenden slachtoffers van ouderverstoting

Bijlage: Rapport scheiden zonder schade / Presentatie Prof. L. Tavvechio n.a.v. congres waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen