nlenfrde

Herken Ouderverstoting heeft de gehele Eerste- en Tweede Kamer gewaarschuwd voor de zeer dubieuze inhoud van dit rapport, middels het volgende bericht:


Reactie op de brief van Minister Sander Dekker, richting de Tweede Kamer, d.d. 18 januari 2019

 “Want het kind heeft recht op contact/omgang met beide ouders.” Blz. 6

Hoera!!!! Eindelijk, de internationale verdragen worden nu ook door het ministerie onderkend. Met deze brief kan niemand jou nog de koninklijke weg opleggen.

“Als er sprake is van relatieproblemen of een scheiding kan een situatie ontstaan waarbij één van de ouders het kind overbrengt naar of vasthoudt in een ander land. Dit is een diep ingrijpende gebeurtenis, in de eerste plaats voor het kind, maar ook voor de achterblijvende ouder.”

Zijn de binnenlandse ontvoeringen minder ernstig? Hoeveel ouders vertrekken nu niet naar een zogenaamd geheim adres, waaraan dan ook de instanties zoals de politie en Veilig Thuis mee werken, terwijl er helemaal geen gegronde redenen zijn voor deze actie.

Nou, het WODC mag er iets van vinden. Datzelfde WODC dat nu naar een ander gebouwtje moet omdat ambtenaren de boel te veel beïnvloeden.

“Het percentage kinderen dat helemaal geen contact heeft met de uitwonende ouder blijkt gedurende de laatste vijftien jaar in Nederland te zijn afgenomen, van circa 25 naar ongeveer 10 procent.”

Waar deze cijfers vandaan komen en of ze goed onderbouwd zijn? We hebben het nog altijd over 14.000 tot 16.000 kinderen per jaar.

Dan haalt het WODC en nu dus de minister een paar onderzoekjes aan uit Australië, Noorwegen en Denemarken die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. En is de beeldvorming weer compleet!

“Van rond de 10 procent, die gekenmerkt wordt door een hoog-conflictniveau en de aanwezigheid van meerdere risicofactoren zoals drugs- en drankmisbruik, ernstige psychische problemen, laag IQ, ontoereikende zorgcapaciteit en huiselijk geweld. De ouders uit deze groep voeren vaak meerdere procedures bij de rechter en zijn doorgaans niet in staat om zelfs met hulp en begeleiding hun geschillen op te lossen”

Je moet maar durven! Dus beste politiek, laat jij ons, de burger, zo wegzetten?

Kom maar op met dat keurmerk, met die echte specialisten, zie het als een verwijzing naar bladzijde 25 rapport Scheiden zonder schade (22 febr. 18):

“Een volgende aanbeveling is dat bij een moeizame totstandkoming van een ouderschapsplan en afspraken over contact en omgang, er onmiddellijk een doorverwijzing zou dienen te volgen voor ondersteuning en behandeling; een moeizame totstandkoming of het niet slagen in het maken van afspraken vormt een indicatie voor grotere problemen. De wetgever stelt op dit moment aan de professional die ouders bij het tot stand brengen van een ouderschapsplan begeleidt, geen beroepsopleidingseisen. Gezien de serieuze problematiek, de gevolgen voor kinderen, de economische, juridische en (hoge) maatschappelijke kosten en de behoefte aan preventie en vroeg signalering, verdient dat wel aanbeveling, aldus het onderzoek.”

Bladzijde 8; de minister loopt iets achter. Op 30 oktober 2018 j.l. heeft er een rectificatie in de Staats Courant gestaan; het woordje ultimum is er uit!

“Het creëren van een nieuwe wettelijke bepaling in het Wetboek van Strafrecht waarin specifiek het niet nakomen van contact/omgangsregelingen strafbaar wordt gesteld kan bij de respondenten niet op steun rekenen.”

Specificeer die 12 deskundigen…..De realiteit is nu als volgt; De verstoten krijgt de rode loper. Ook de gezinsvoogd mag op grote steun van de politie en het OM rekenen, maar wij worden massaal afgeserveerd of juist op basis van vermoedens vervolgd. Tegen-aangiften worden ons onmogelijk gemaakt.

“Ook uit de interviews blijkt dat de beroepsgroepen zelf weinig zien in de inzet van ‘harde maatregelen’, omdat het geen bijdrage levert aan het oplossen van de onderliggende ex-partnerproblematiek.”

Prima dat men eerst wil gaan kijken wat er aan de hand is: “De oplossing ligt volgens de onderzoekers dan ook niet zozeer in het uitbreiden van het juridische instrumentarium, maar in het vroegtijdig signaleren en het op maat ondersteunen van ouders. Meer investeren in het vroeg diagnosticeren, het voorkomen en het de-escaleren van het ouderlijk conflict, dan in het afdwingen van de nakoming daarvan, aldus de onderzoekers”

MAAR nu komt ie: ja hoor, daar zijn we weer; mediation is het toverwoord en naast kind uit de knel en ouderschap blijft, moet je mee blijven gaan in ex-partnergeweld. Immers, met een zieke pathogene ouder valt niet te onderhandelen. Goede mediators onderkennen dit, zeggen dat je dit allebei moet willen, maar de Minister Sander dekker forceert ons weer naar die onderhandelingstafel.

“Zo kan onder meer gedacht worden aan het in het leven roepen van een echtscheidingsloket/wijkteam in iedere gemeente, het in een vroegtijdig stadium inschakelen van een deskundige die kan diagnosticeren welke hulp nodig is, het ontwikkelen van een stappenplan voor scheidingszaken, het sterker inzetten op preventieve hulpverlening en het verbeteren van de samenwerking tussen hulpverleners.”

Prima dat loket, maar dan wel de MASIC en als blijkt dat er meer aan de hand is, daar dan ook maatwerk opzetten.

De minister heeft het over een gedegen WODC onderzoek, wij denken daar anders over.

Positief:

  • Blijvend contact met beide ouders in het belang is van een gezonde ontwikkeling van het kind.
  • Aandacht voor betere opleidingen bij de relevante beroepsgroepen. Aanpassen richtlijnen Jeugd en jeugdbescherming, meer aandacht voor gelijkwaardig ouderschap
  • Het bevorderen van de publieke bewustwording dat het kind recht heeft op zorg door en contact met beide ouders. (kom maar op!!, tot nu toe krijgt Herken ouderverstoting alleen maar tegenwerking vanuit het Ministerie)
  • Als de ene ouder de omgang van het kind met de andere ouder blokkeert, moet deze ouder hiermee ook naar de politie kunnen en erop vertrouwen dat de politie werk maakt van deze aangifte.
  • Het Programma Scheiden zonder Schade zal – ook op uw verzoek – de nieuwe richtlijn onder de aandacht brengen van professionals en samenleving, zodat deze richtlijn breder bekend wordt. (Motie-Van der Graaf, Kamerstukken 2017/18, 33 836, nr. 30.) Hier zullen wij het ministerie op blijven wijzen, daar het in de praktijk totaal anders is.
  • Deze experimenten. Twee concrete punten licht ik er hierbij alvast uit: het ouderschapsplan en de werking daarvan en het uittesten van het FDR-traject in één van de regiolabs, met de gezinsvertegenwoordiger als professional die de ouders begeleidt bij het opstellen van het ouderschapsplan. Deze gezinsvertegenwoordiger zal moeten beschikken over nader te bepalen competenties en kwalificaties.” In het voorjaar zal de minister ons hier meer over laten weten.

M.b.t. het LBIO; het is een uitvoerende organisatie. Jammer dat de gewenste knip met 18 jaar bijvoorbeeld niet ter sprake is gekomen.

M.b.t. internationale kind ontvoeringen vind ik deze zin interessant: “In antwoord op de vraag van uw Kamer over toegang tot het gezagsregister door de kMar om kinderontvoering te voorkomen, meld ik u dat de kMar sinds februari 2015 toegang heeft tot het gezagsregister. Zo kan de kMar direct inzicht krijgen in de gezagssituatie.”