nlenfrde

Eindelijk!

Want het is natuurlijk helemaal van de zotte dat er anno nu nog een onderscheid in rechten wordt gemaakt, als je vader wordt, terwijl je getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt, of als je samenwoont.

 

Als deze hiaat in de wet wordt ondervangen, gaat dit enorm veel ellende en procesgang schelen !

 

Heel veel vaders weten nog niet eens dat zij, bij samenwonen, afhankelijk zijn van de ‘goodwill’ van de moeder. Dat zij haar handtekening zet onder het formulier van de gemeente.

Heel veel vaders worden hier ook NIET op geattendeerd door de gemeente ambtenaar en komen er pas achter, als de ouders uit elkaar gaan!
Dan in 1 keer staat het ouderschap wel ter discussie?

Dus wel goed genoeg voor het zaad, maar blijkbaar geen rechten als ouders uit elkaar gaan?

Nu moeten dus de vaders als eerste naar een rechter om gezamenlijk gezag te verkrijgen. Zo lopen heel veel vaders in de fuik van hulpverlening en onderzoeken.
Want, heel gek, nu jullie uit elkaar gaan, staat blijkbaar jouw ouderschap ter discussie en moet jij smeken bij de rechter om dus dat gezamenlijk gezag te mogen krijgen opdat jij een volwaardige rol in het leven van jouw kind mag (blijven) vervullen.

In 1 keer wordt jij, vader, uitgeleverd aan raadsonderzoekers, die niet aarzelen om jou per direct uit te bannen op basis van de verhaaltjes van jouw toekomstige ex.

Door dus gezamenlijk gezag bij erkenning bij wet te regelen, voorkomen wij procesgang en onderzoeken. Een financiële besparing en vooral een emotionele besparing; dit gaat heel veel stress en verdriet schelen.

Daarnaast is dit dus wel een hele goede waarschuwing voor de dames die nu de natuur een handje helpen , maar de vader niet gelijkwaardige rol gunnen.
Wil jij dat jouw lief jouw kind erkent , dan is de consequentie dat deze man voor altijd in het leven van het kind blijft, mits deze ouder niet gevaarlijk is van het kind!

Het net sluit, de tijd van spelletjes is voorbij!

https://www.raadvanstate.nl/@119574/samenvatting-advies/?fbclid=IwAR3R4ZwfyAlCGatmHMTnuFq63RRaDvcNYfX_bqKP-RnQFF_ZHSXnr-wRKLE

 


 

Sa­men­vat­ting ad­vies ini­ti­a­tief­wets­voor­stel kop­pe­ling er­ken­ning en ge­za­men­lijk ge­zag voor on­ge­huw­de part­ners

Gepubliceerd op 16 januari 2020

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bergkamp en Van Wijngaarden over de koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde partners. Het advies is op 16 januari 2020 openbaar gemaakt.

Koppeling erkenning en gezamenlijk gezag
Het initiatiefwetsvoorstel regelt dat de ongehuwde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, automatisch (‘van rechtswege’) ook het gezag verkrijgt, tenzij een uitzonderingsgrond van toepassing is. Het apart aantekenen in het gezagsregister om het gezamenlijk gezag te regelen is dan niet meer nodig. Met deze wijziging wordt volgens de initiatiefnemers het ongerechtvaardigde onderscheid tussen aan de ene kant kinderen van gehuwde ouders die van rechtswege het gezamenlijk gezag hebben, en aan de andere kant kinderen van ongehuwde ouders die dat niet hebben, weg te nemen. Verder beoogt het voorstel de wet in overeenstemming te brengen met de feitelijke verwachtingen van ouders dat zij het gezamenlijk gezag verkrijgen bij erkenning. Tot slot worden door het voorstel volgens de initiatiefnemers problemen voorkomen als de ouders later uit elkaar gaan of als zij een meningsverschil krijgen bij beslissingen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het kind.

Risico: geen erkenning door koppeling
De situaties waarin een man of vrouw een kind erkent, zijn heel divers. De moeder en de erkenner kunnen een duurzame relatie met elkaar hebben, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Wanneer het voorstel wordt aangenomen, is het niet ondenkbaar dat het van rechtswege koppelen van gezag aan erkenning een drempel gaat vormen voor de moeder om toestemming te geven voor de erkenning. Bij weigering van erkenning heeft het kind maar één juridische ouder. Hier staat tegenover dat kinderen nu met enige regelmaat wel twee ouders hebben door erkenning, maar dat één ouder geen gezag heeft omdat het gezamenlijk gezag niet is aangetekend in het gezagsregister. Met name als de relatie vervolgens wordt verbroken, kan dit tot moeizame procedures leiden.
De Afdeling advisering adviseert in de toelichting een toereikende motivering te geven voor de gemaakte keuze van gezamenlijk gezag van rechtswege bij erkenning, in het licht van het risico dat in dat geval geen erkenning plaatsvindt en het kind slechts één ouder heeft.

Erkenningen in het buitenland
Erkenningen worden regelmatig in het buitenland gedaan. In dat geval maken de lokale autoriteiten een akte van erkenning op die op verzoek van de ouders in Nederland in de registers van de burgerlijke stand van de woongemeente of de gemeente Den Haag wordt ingeschreven, als aan de voorwaarden daarvoor is voldaan.
De Afdeling advisering merkt op dat het voorstel geen duidelijkheid geeft hoe bij erkenningen in het buitenland de voorwaarden voor gezamenlijk gezag worden getoetst, in het geval Nederlands recht van toepassing is op de verkrijging van het gezamenlijk gezag. De Afdeling adviseert toe te lichten hoe bij erkenningen in het buitenland de uitzonderingsgronden voor gezamenlijk gezag worden beoordeeld en hoe een en ander in de praktijk zal worden gerealiseerd. Als het niet mogelijk is een sluitende regeling te realiseren, adviseert de Afdeling het voorstel aan te passen.