nlenfrde
Van: Een bezorgde vader
Verzonden: donderdag 16 april 2020 16:18
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onderwerp: #SamenSterk - Spoedeisende verzoek handhaving kinderbescherming
Urgentie: Hoog
 
Geachte ministers, Dekker, de Jonge, 
 
Afgelopen weken zijn we allemaal getuigen geweest van alle zaken die spelen rondom het corona virus. Hoe deze situatie ons in een greep houdt. Hiervoor zijn maatregelen bedacht en uitgevoerd en hierop is een nadrukkelijke opdracht om te handhaven. Dat handhaven lukt als ik dagelijks te horen krijg dat er boetes uitgedeeld worden van € 390,00 voor het overtreden van uw maatregelen. Dat is toch goed en snel geregeld op zo’n kort termijn. 

Persoonlijk vind ik het goed om te zien dat u in staat bent om op korte termijn maatregelen te nemen en deze met duidelijke en effectieve instructies ook te handhaven. Dit werkt doeltreffend vind u ook niet? De gehele keten werkt hieraan mee inclusief alle burgemeesters.

Ook ik vind de impact en alle gebeurtenissen rondom het corona virus verschrikkelijk. Daarom blijven we ook thuis en geven we gehoor aan alle maatregelen die nodig zijn. #SamenSterk
De cijfers op dit moment zijn: 3315 overleden, 9309 ziekenhuisopnames

Maar u begrijp ook uit mijn onderwerp wel dat ik graag noodzakelijke aandacht wil voor een hele andere zeer kwetsbare doelgroep in onze samenleving. Dit zijn de zeer kwetsbare minderjarige kinderen die te maken krijgen met een echtscheiding. Deze groep vertegenwoordigd met een resume over de afgelopen 5 jaar ruim 80.000 kinderen (geprognotiseerd)

Voor de al deze kwetsbare kinderen wordt een regeling afgesproken om met beide ouders te kunnen opgroeien. Dit is in lijn met het IVRK, ieder kind heeft recht op zijn gezinsleven. 
Ouders hebben daardoor de verplichting om dit op de juiste manier en met de juiste omgangsnormen te faciliteren. Deze omgangsregelingen komen tot stand door middel van een ouderschapsplan of een rechterlijke uitspraak waarbij onderzoek is gedaan welke regeling er passend is. Alles om het welzijn en de veiligheid van deze kwetsbare minderjarige kinderen te borgen.

Waarom dan mijn verzoek tot handhaving kinderbescherming? 
Het is voor u geen verrassing. Uit alle stukken en onderzoeken is gebleken dat deze vastgelegde omgangsregelingen stelselmatig gefrustreerd worden met alle ernstige gevolgen voor de minderjarigen.

Indien er geen grond is om deze regelingen / omgangsregelingen te stoppen is er sprake van ernstige beschadigingen van deze minderjarige kinderen. En zoals u, minister Dekker al heeft aangegeven in uw schrijven van 3 april jl. aan alle 2e Kamerleden. Dit effect en deze vorm van kindermishandeling / Verwaarlozing werkt door tot in de volwassenheid. Alle onderzoeken en wetenschappelijke onderbouwingen hoe dit werkt en hoe dit te voorkomen zijn in uw bezit of had u in ieder geval kennis van kunnen nemen.

Waarom nu mijn verzoek over handhaving kinderbescherming? 
In ons kinderbeschermingsprogramma zijn al een aantal zaken opgenomen om onze kwetsbare kinderen te beschermen. (maar persoonlijk nog lang niet voldoende)Dit zijn wij als lidstaat van de Europese unie ook verplicht.

Het IVRK is heel duidelijk over kinderbeschermingsmaatregelen:
Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing, doeltreffende procedures te omvatten voor de invoering van sociale programma’s om te voorzien in de nodige ondersteuning van het kind en van degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede procedures voor andere vormen van voorkoming van en voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van gevallen van kindermishandeling zoals hierboven beschreven, en, indien van toepassing, voor inschakeling van rechterlijke instanties.

Voor het niet nakomen van een omgangsregeling zijn er beschermingsmaatregelen. U bent bekend met de verschillende uitspraken van de Hoge Raad dat er dan sprake is van onttrekking ouderlijk gezag conform art 279 Sv

Dit lijkt een heel effectief middel om een vaste omgangsregeling, waarbij geen gegronde reden is om deze niet na te komen, te kunnen handhaven. Maar wat laten de cijfers zien, er wordt helemaal niet gehandhaafd. Sterker nog, minister Dekker weet niet eens hoeveel aangiftes er gedaan worden omdat het systeem dit hem niet kan vertellen….. Heeft u dit echt met droge ogen aan de 2e Kamerleden durven vertellen? 
Helpt het u om te vertellen dat deze aangiftes opgeslagen worden onder “Overige misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid”. En dat slaat overigens ook meteen de brug naar artikel 300-4. Deze kinderen worden beroofd van persoonlijke VRIJE ontwikkeling op psychische emotioneel vlak. Wat dacht u van een directe boete van € 390,00 euro. Kunnen we zorgen dat de uitspraak van een familierechter geen luchtballon is? #SamenSterk. Als ik met mijn auto te snel ga of door rood licht rijd krijg ik ook zonder tussenkomst een bekeuring.

Dan nog even over de cijfers. 
U geeft aan dat er bij het gerechtshof 60 zaken bekend zijn waarbij iemand vervolgd is. Was dit effectief / doeltreffend of is herhaling mogelijk? Hoeveel zaken keren er na veroordeling terug met een aangifte? Als ervaringsdeskundig kan ik u melden dat slechts 10% door het OM in behandeling genomen wordt. (dit percentage is naar verwachting nog heel enthousiast) Hoe weet ik dat, simpel ik heb inzage in dossiers waar meer dan 10 aangiftes in verwerkt zijn. (zie onderaan dit bericht de bijlage) Als we deze cijfers door zouden trekken komen we in ieder geval op minimaal 600 aangiftes of een veelvoud daarvan.

Minister De Jong, waar zijn uw doeltreffende procedures met betrekking tot de kinderbescherming? 
Ook u heeft al geruime tijd (minimaal 5 jaar) rapporten en informatie in uw bezit die de hele kinderbeschermingsketen beter zou moeten maken. U weet ook dat veel hulpverlening met de handen in het haar zitten en niet weten wat te doen… Voorstellen om klinisch onderzoek verplicht te stellen binnen de keten zou een goede stap zijn zodat daarna feitelijk en doeltreffende procedures de kinderen kunnen beschermen. In de richtlijnen wordt over de MASIC gesproken. Waarom niet verplichten? Wat heeft een ouder die niet wil meewerken te verbergen? De rechten van de kinderen schept verplichtingen voor de ouders. Dit is geborgd, direct en indirect, binnen ons wetboek artikel 1:247 leden 2 en 3 BW. Ook hiervoor geldt dat deze effectieve wetgeving die gezien kan worden als een kinderbeschermingsmaatregel niet geborgd is binnen de jeugdhulpverlening. Er zijn geen instrumenten die hierop snel, doeltreffend en effectief corrigeren.

Minister Dekker, Minister De Jonge, U en de gehele 2e kamer heeft in de afgelopen tijd laten zien dat het mogelijk is snel maatregelen te nemen en deze ook te handhaven. Hierbij doe ik nu op u een beroep in het kader van Europese richtlijnen en met in achtneming van onze Nederlandse wet- en regelgeving om alle kinderbeschermingsmiddelen doeltreffend te handhaven. 

In deze tijd heeft u laten zien dat een maatregel binnen 1 week gehandhaafd kan worden. Omdat het Corona Virus nog steeds prioriteit heeft, kunnen we dan verwachten dat u voor 1 mei met de handhaving van gerechtelijke uitspraken komt. Vanzelfsprekend mogen er dan geen contra-indicaties zijn zoals meldingen bij huisartsen of aangiftes van kindermishandeling die een feitelijk onderzoek vereisen. In alle andere gevallen …. Graag handhaven….

#SamenSterk

Zie uit naar uw reactie,

 

Groet,

Een bezorgde vader


Bijlage: Uitspraak van officier van justitie – Midden-Nederland (Nieuwegein)

Vraag: wat is de status van mijn aangifte uit 2019 en waarom een sepo van aangifte in 2018

Van: Slachtofferloket Midden-Nederland <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verzonden: donderdag 2 april 2020 08:19

Goedemorgen meneer ……………,

Ik heb wel een reactie ontvangen van beoordelaar van de zaak:

Het sepot in de zaak 16-302290-19 ziet op politiedossier PL0900/2019207477 (art 279 + art 300-4)met als aangiftedatum 13-7-2019. Daarbij is als uitgangspunt pleegdatum 18-4-2018 genomen omdat dit als startdatum wordt genoemd in de aangifte. Het sepot omvat echter de gehele aangifte met als pleegperiode 18-4-2018 t/m 13-7-2019. * in deze aangifte is terug te vinden dat er sprake is van stelselmatig onttrekking ouderlijk gezag vanaf 2010

Ik kan mij voorstellen dat het sepot teleurstellend is voor aangever, maar in het algemeen kan niet aangegeven worden wanneer het strafrecht wel geschikt is voor gevallen waarin een omgangsregeling niet wordt nageleefd. 

Dat is sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Wel kan als voorbeeld dienen een zaak waarin verdachte haar kind jarenlang heeft onttrokken aan het gezag van zijn vader door het kind mee te nemen naar het buitenland, alwaar het nog altijd verblijft . 

In elk geval blijkt over het algemeen uit de jurisprudentie, dat strafvervolging in soortgelijke gevallen op basis van onttrekking minderjarige aan wettig gezag weinig vruchtbaar is. Zoals ook aangegeven in de sepotbrief, verdienen andere (civielrechtelijke) maatregelen sterk de voorkeur.

Rest mij op te merken, dat indien aangever zich niet kan vinden in het sepot, hij een artikel 12-procedure kan starten binnen 3 maanden nadat de beslissing van de officier van justitie is ontvangen.

Rood gemarkeerd tekst in deze bijlage is toegevoegd 

https://www.europa-nu.nl/id/vit5b7sn5mzp/beroep_wegens_nalaten