Onderwerp: SKJ met kenmerk 2019040 
Datum: 19 mei 2019

Beste participanten in het SamenWerkingsVerband,

Reeds geruime tijd bestaat ook grote onvrede over het functioneren van de klachtenprocedures bij het SKJ.
Harry Berndsen en ondergetekende hebben geprobeerd om in gesprek te komen met het bestuur van het SKJ. Tot nu toe heeft het bestuur dit geweigerd.
Ik heb een algemene brief met klachten opgesteld. KOG is hiermee reeds akkoord gegaan.
Ik hoop achter dat het SWV achter de brief gaat staan. Reden: om onze positie richting politiek te versterken, moeten we aantonen dat de gehele jeugdzorgketen niet optimaal functioneert, en dat daarom stappen gemaakt MOETEN worden om te voorkomen dat het gehele huis in elkaar valt.

Graag verneem ik welke participanten ook hun naam willen zetten onder deze brief.

NOOT: dit is een logisch vervolg op de brieven re feitenonderzoek: afspraken over (afdwingbaar) feitenonderzoek zijn zinloos, indien je nergens met je mogelijke klachten terecht kunt.

Met vr groet,

Alfred Groenen


Onderwerp: SKJ met kenmerk 2019040 
Datum: 16 mei 2019

Hi Harry/Alice/Ada/Ploni/Truus,

Bijgaand een concept brief aan het SKJ.
Ik zou die het liefst namens het SWV sturen omdat (1) we dan sterker staan, en (2) omdat dit in het verlengde van onze klachten tegen LOC/NJI ligt.
Nadat deze brief als SWV hebben geschreven, kunnen we aangeven dat het gehele huis van jeugdzorg op instorten staat: de fundering ontbreekt, er zitten scheuren in de muren, de pannen liggen los, en de schoorsteen staat scheef: de uitvoerende organisaties weigeren aan feitenonderzoek te doen, het recht op kopie van het dossier bestaat de facto niet, de rechter staat o.g.v. artikel 3.3 Jeugdwet buiten spel, ouderorganisaties worden door het LOC niet gehoord en niet vertegenwoordigd, en er bestaat geen onafhankelijk tuchtrecht. Als e.e.a. dan nog niet duidelijk is, dan ....

Laat mij even weten wat jullie vinden.

Met vriendelijke groet,

Alfred


Onderwerp: SKJ met kenmerk 2019040 
Datum: 16 mei 2019

Beste allen,

Onderstaand de update. Onfatsoenlijker kan haast niet. Ze bericht niet eens namens het bestuur en mijn vragen worden niet beantwoord. Nog tips voordat ik Tweede Kamer leden ga benaderen?

groeten,
Harry


Onderwerp: RE: SKJ met kenmerk 2019040.
Datum: 1 Mei 2019 
Van: Jacky Stuifmeel | SKJ
Aan: Berndsen Tuchtrecht | SKJ

Geachte heer Berndsen,

Helaas moet ik u teleurstellen. U zult verder geen antwoord ontvangen.
De wrakingskamer heeft besloten en u hiervan op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groet,

drs Jacky Stuifmeel RA
Directeur


Onderwerp:  SKJ met kenmerk 2019040.
Datum: 1 mei 2019
Van: Berndsen Tuchtrecht | SKJ
Aan: Jacky Stuifmeel | SKJ

Geachte mevrouw Stuifmeel,

Mijn schrijven van 15 april jl. is gericht aan het bestuur van de SKJ. Voor zover mij bekend is maakt u geen deel uit van het bestuur. Uw bericht is ook niet namens het bestuur aan mij gericht. Reden waarom ik uw bericht als niet verzonden beschouw en een reactie van of namens het bestuur afwacht.

Voorts bevat uw bericht een omissie en een storend misverstand. De omissie is dat opnieuw mijn vraag over artikel 1.3 van het wrakingsprotocol niet wordt beantwoord; zie punt 2 van mijn schrijven. Het misverstand betreft mijn verzoek aan het bestuur. Het bestuur heeft de leden van het betreffende College van Beroep benoemd. Het bestuur weet thans dat dit College in zijn beslissing gebruik heeft gemaakt van leugens. Het bestuur weet ook dat het betreffende artikel 1.3 van het wrakingsprotocol vragen oproept. Ik heb het bestuur met zoveel worden verzocht om op grond van deze feiten alles in het werk te stellen om mijn wrakingsverzoek wel te doen behandelen door de wrakingskamer. Op grond van de door mij aangevoerde feiten heeft het bestuur deze bevoegdheid. Er is derhalve niets op tegen om mijn verzoek te honoreren.
Ik ga ervan uit dat u mijn bericht aan het bestuur doorstuurt en van of namens het bestuur een reactie ontvang.

vriendelijke groeten,
Drs. H. Berndsen,
Gedragswetenschappelijk en juridisch adviseur.


Onderwerp:  SKJ met kenmerk 2019040.
Datum: 30 april 2019
Van: Jacky Stuifmeel | SKJ
Aan: Berndsen Tuchtrecht | SKJ

Geachte heer Berndsen,

16 april ontvingen wij uw schrijven in reactie op ons schrijven aan u met kenmerk 2019040. 
U verwacht alsnog dat uw wrakingsverzoek in behandeling wordt genomen.

Het SKJ bestuur neemt geen wrakingsverzoeken in behandeling. Zoals in het wrakingsprotocol SKJ is vastgelegd oordeelt de wrakingskamer over ontvangen wrakingsverzoeken. 
Ook uw wrakingsverzoek is door de Wrakingskamer beoordeeld en niet ontvankelijk verklaard.

Met vriendelijke groet,

drs Jacky Stuifmeel RA
Directeur