nlenfrde

Herken Ouderverstoting kan niet alles behappen en gelukkig hoeft dat ook niet, mits je kunt samenwerken en het vertrouwen kunt geven aan organisaties met het hart op de juiste plek, goede intenties en vooral met de juiste kennis. 

Wij hebben ons bewust aangesloten bij het het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg met Alfred Groenen (tevens vrijwilliger bij Stichting KOG) en Desiree van Doremalen als penvoerders. In dit samenwerkingsverband zitten ook Stichting Passage, stichting Het Vader Kennis Centrum,  Belangenvereniging Intensieve Kindzorg (IKZ) en de Coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind.

Aanleiding om aan SWV deel te nemen is de recente oproep vanuit het LOC:

Onderwerp: Oproep voor deelname aan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen
Datum: 16 april 2019 
Van: Loc Loc

Beste jongeren, ouders, pleeg- en grootouders,

Het NJi heeft aan LOC gevraagd om via haar netwerk jongeren, ouders, pleeg- en grootouders uit te nodigen voor deelname aan een onderzoek.

Het gaat om activiteiten in het kader van verbetering van feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. Daarom sturen we deze e-mail naar jongeren- en ouderorganisaties die bij ons bekend zijn. Met de vraag om de uitnodiging door te sturen naar degenen die "zich willen verbinden aan het hele onderzoek en die mee kunnen kijken op landelijk niveau". In onderstaande uitnodiging staat meer informatie over het onderzoek.

Aanmelden kan door te reageren op deze e-mail, met vermelding van je naam, en organisatie.

Van de jongeren,  ouders, pleeg- en grootouders die zich het eerst aanmelden geven wij de naam en het mailadres door aan het NJi.

Met vriendelijke groet,

Inge van Dommelen en Tina Bakker

LOC Jeugd. 

Oproep voor deelname aan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Is er sprake van een bedreigde ontwikkeling van een jeugdige? Of van (on)veiligheid op de plek waar de jeugdige woont? Hoe wordt dit opgeschreven en onderbouwd? Ben jij een jongere, een (pleeg)ouder of jeugdprofessional, die graag mee wil denken over het verbeteren van het feitenonderzoek? Word dan lid van de focusgroep in dit onderzoek en verbeter mee!

Waar werkt dit onderzoek aan?

In het actieplan Verbetering feitenonderzoek  in de Jeugdbeschermingsketen (zie link onderaan) slaan Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen de handen ineen voor het verbeteren van het feitenonderzoek en goed onderbouwde besluiten in de jeugdbeschermingsketen. Dit doen zij in samenwerking met LOC Zeggenschap in zorg, de VNG, het ministerie van J&V, het ministerie van VWS en het Nederlands Jeugdinstituut. Onderdeel daarvan is een onderzoek waarin jongeren, (pleeg)ouders, jeugdprofessionals en beleidsmakers in focusgroepen verkennen welke werkwijzen succesvol zijn en waarvan we kunnen leren.

Wat kan jij doen?

Wil jij hierover samen met jongeren (16+), (pleeg)ouders en jeugdprofessionals in gesprek? Wil je meepraten over jouw ervaringen met het feitenonderzoek in jouw gezin, of in jouw situatie? Wat professionals goed doen en wat beter kan? En ben je bereid om deel te nemen aan minimaal 4 van de 6 focusgroepen?

Meld je dan aan!

Dat kan door deze mail te beantwoorden. Wij bevestigen dan je aanmelding en sturen je vóór 8 mei een uitnodiging met informatie over de eerste bijeenkomst.

Wat, wanneer en waar?

6 focusgroepen op maandagmiddag van 15.00 -17.00 uur

Data: 13 mei, 13 juni (ivm Pinksteren een keer op donderdag), 15 juli, 19 augustus, 16 september, 14 oktober

Locatie: Nederlands Jeugdinstituut, Catharijnesingel 47, 3501 DE Utrecht

Wat levert het op?

Na elke focusgroep worden de succesvolle voorbeelden en leersituaties gedeeld met de betrokken organisaties. We denken dan na over verbeterstappen. Deze verbeterstappen komen weer terug in de volgende focusgroep om hierover met elkaar verder te praten. De focusgroepen leiden tot in ieder geval tot een rapport maar ook een eindproduct dat we samen nog gaan bedenken.

Dit eindproduct leggen we voor tijdens 3 regiobijeenkomsten waaraan jongeren, (pleeg)ouders, jeugdprofessionals en beleidsmakers deelnemen. De feedback uit deze bijeenkomsten wordt meegenomen in het definitieve product dat aan de betrokken organisaties (Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen) wordt gegeven.

Zij zullen er dan voor zorgen dat de praktijk het eindproduct  op een goede manier gaat benutten.

Vergoedingen per focusgroep?

Jongeren en (pleeg)ouders: 60 euro en reiskostenvergoeding

Professionals: tijd en declaratie reiskosten bij jouw werkgever

Verder lezen?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/06/tk-bijlage-actieplan-verbetering-feitenonderzoek-in-de-jeugdbeschermingsketen


Uiteraard hebben wij ons onmiddellijk in geschreven, maar de club zit vol! Net zoals het platform Scheiden zonder Schade kunnen we vraagtekens zetten wie dan wel mogen deelnemen… In ieder geval niet de wetenschappers (Erasmus Universiteit Rotterdam heeft al gedegen onderzoek gedaan bijvoorbeeld) die het verschil kunnen maken. Zo ook niet de ouder belangen groepen die constructief kunnen bijdragen. Uiteraard hebben we wel veel moeite gedaan, maar nee, welkom zijn we niet. Ons is uitgelegd dat enkel 18 mensen in de club kunnen zitten en dat wij allen, ondanks direct handelen, ‘te laat’ waren… ahum. Terwijl duidelijk was afgesproken dat ouderplatforms/belangengroepen deel zouden nemen. Zie ook het debat Huiselijk geweld/kindermishandeling (24-04-2019) van onze minister Sander Dekker (min VenJ) 


Derhalve heeft Alfred Groenen namens het SWV 2 brieven opgesteld, d.d. 8 mei 2019:

 1. Een brief aan mevrouw Bergkamp en de heer Van der Staaij: de brief aan NJI (LOC) zal als bijlage worden bijgevoegd;
 1. Een brief aan mevrouw Rijbroek (projectleider van het NJI).

Het heeft langer geduurd, omdat deze week pas duidelijk is geworden, dat niet alleen de voorgestelde selectieprocedure manipulatief was, maar dat ook de manier waarop deze is uitgevoerd uitermate dubieus is.

Deze brieven zijn 8 mei 2019 gemaild naar de volgende personen:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opdat ‘later’ niemand de keten kan ontkennen gewaarschuwd te zijn…

Weigering van NJI en LOC om motie Bergkamp/v.d. Staaij (Kamerstuk Kamerstuk  33 836) uit te voeren - verbetering feitenonderzoek

Geachte mevrouw Bergkamp en meneer Van der Staaij,

Middels bijgaand schrijven willen wij u erop attenderen, dat het NJI en het LOC het project “Waarheidsvinding” / “Verbetering feitenonderzoek” (wederom) bewust frustreren. Op dit moment handelen zij zelfs flagrant in strijd met inhoud, doel, èn strekking van uw gewijzigde motie d.d. 15 maart jl (Kamerstuk 33 836). 

Wij waren en zijn van mening, dat door basaal feitenonderzoek vele gedwongen/ingrijpende jeugdzorgbeslissingen onnodig worden. De weigering om aan adequaat feitenonderzoek te doen wordt uitsluitend gedreven door het verdienmodel van de uitvoerende instanties: zie onze brief d.d. 14 juni 2018. Geld is niet de oplossing!

Hoogachtend,

mr Alfred G.M. Groenen, MCL/MBA/MBI

Namens het SamenWerkingsVerband Jeugdzorg

De brief aan mevrouw Rijbroek

Geachte mevr Rijbroek,

Wij begrijpen dat u gistermiddag de “genodigden” voor de focusgroepen heeft aangeschreven. Hierbij kort onze observeringen.

Ten eerste geeft u aan, dat het doel van de focusgroepen en de regiobijeenkomsten is om samen te leren en daarmee het feitenonderzoek te verbeteren. Correctie: het LOC heeft vanaf 2016 reeds aanzienlijke subsidies gekregen om dit in kaart te brengen middels een landelijk congres, regio bijeenkomsten en focusgroepen. Aangezien het LOC deze procedures bewust heeft gefrustreerd, heeft het SWV van Ouders met Jeugdzorg in mei en juni 2018 een alomvattend Alternatief Verbeterplan geschreven. Dit is op 14 juni 2018 reeds naar de Tweede Kamer gestuurd, en heb ik u afgelopen woensdag eveneens doen toekomen. De “concrete adviezen” zijn dus allang opgesteld en bekend.

Ten tweede wilt u schijnbaar “In gesprek over feitenonderzoek: wat roept het op?” Dit is natuurlijk vreemd. Bij de uitvoerende instanties bestaat er reeds decennia een absolute aversie tegen elke vorm van feitenonderzoek. Anno 2019 beweren alle jeugdzorgmedewerkers via hun advocaten tijdens klachtenprocedures en bij de rechtbanken, dat feitenonder niet eens tot hun takenpakket behoort. Welke gevoelens “roept het op” bij ouders? Afgrijzen. Dat in dit land nog steeds ingrijpende jeugdzorgbeslissingen worden genomen o.g.v. pure onderbuikgevoelens is een rechtsstaat onwaardig. Het gaat hier om “gedwongen” jeugdzorgmaatregelen met een gigantische impact op minderjarige kinderen en hun ouders. Hoe zou u zich voelen als morgenvroeg uw kinderen o.g.v. valse aangiftes en zonder enig onderzoek bij u werden weggehaald en uit huis werden geplaatst? Wat voor gevoelens zou dat bij u oproepen? Voeg daaraan toe, dat (1) rechters o.g.v. artikel 3.3 Jeugdwet ervan uit moeten gaan dat “de Raad en de Gecertificeerde Instellingen” de volledige waarheid rapporteren aan de rechtbanken, terwijl diezelfde instellingen zelfs weigeren om ook maar kennis te nemen van aangereikt bewijsmateriaal; (2) dat degene die de (valse) meldingen in ontvangst neemt (“VT”) soms onder hetzelfde particuliere management valt als degene die aan de dwangmaatregelen tegen betaling uitvoering moeten geven (t.w. de GI’s); (3) dat ouders die overvallen worden met deze gedwongen staatsinterventie van rechtswege geen recht hebben op juridische bijstand; (4) dat er in Nederland geen enkele onafhankelijke klachtenprocedure bestaat waar ouders verhaal kunnen halen*, en (5) dat het recht op inzage en kopie van het dossier in Nederland een schijnrecht is, omdat de individuele zorgverleners (o.g.v. artikel 7.3.8. Jeugdwet) geheel zelfstandig (en met volledige willekeur) mogen bepalen wat er al dan niet in het dossier wordt opgenomen. Hoe zou u zich voelen? 

NOOT:  De beperkende werking van artikel 7.3.8. JW is in tientallen uitspraken bevestigd, terwijl zelfs de klachtencommissies van het SKJ voor de meerderheid uit “vakgenoten” bestaan, en dus vallen onder de categorie: de slager die zijn eigen vlees keurt.

U vraagt participanten om een foto/plaatje mee te nemen die voor hen symbool staat voor het gevoel dat zij krijgen bij het feitenonderzoek. Wat worden dit voor therapeutische / paternaliserende sessies? Wellicht moet u de deelnemers vragen om in een rollenspel hun ware gevoelens en emoties met de groep te delen. Indien u participanten had geselecteerd o.g.v. kwaliteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid, dan had u meteen op professionele en efficiente wijze het probleem kunnen aanpakken, en had u lering kunnen trekken uit algemene trends en ervaringen.

Tot slot eist u dat participanten zich onthouden van het maken van geluidsopnames en fotos, i.v.m. “de privacy”. Sorry, de participanten worden geacht de belangen van ongeveer 428.000 minderjarigen en ongeveer 856.000 ouders te vertegenwoordigen, en niet een bepaalde casus te bepleiten. Ook de aanwezige jeugdzorgprofessionals mogen geen individuele gevallen bespreken, en moeten eveneens geacht worden tijdens de bijeenkomsten de officiële standpunten van hun werkgevers te propaganderen. Over welke privacy hebben we het hier eigenlijk?

Wij kunnen slechts constateren dat uw onderzoek(svraag) nu reeds volledig achterhaald is. Dit onderzoek heeft reeds plaatsgevonden in 2017-2018, en is duidelijk verwoord in ons Alternatieve Verbeterplan Feitenonderzoek dat op 14 juni 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

mr Alfred G.M. Groenen, MCL/MBA/MBI
Namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg


Advertentie Telegraaf: 


“Hij die in de schaduw van de boom zit, zal er nooit een bijl inzetten” - Japanse spreuk

Het LOC (afgezanten van het NJI) gaat bewust het wiel opnieuw uitvinden. De oplossing, waarbij nagedacht is door oa de Erasmus Universiteit, wordt bewust en opvallend genegeerd. Wederom probeert het Ministerie WVS, via het NJI/LOC de ouderbelangengroepen uit elkaar te spelen.

Na het WODC rapport en het concept richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, is dit de zoveelste poging van de gevestigde orde om alles bij het oude te houden.